Bộ môn Điều Dưỡng đa khoa hệ nội

Hình ảnh tập thể giảng viên của bộ môn

 

 

 

TIN TỨC -SỰ KIỆN

  

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

a.Đề cương chi tiết học phần

Mô tả đề cương chi tiết học phần CSSK người lớn có bệnh nội khoa I

Mô tả đề cương chi tiết học phần CSSK người lớn có bệnh nội khoa II

Mô tả đề cương chi tiết học phần CSSK người lớn có bệnh nội khoa III

Mô tả đề cương chi tiết học phần CSSK Trẻ em 1

Mô tả đề cương chi tiết học phần CSSK Trẻ em 2

Mô tả đề cương chi tiết học phần CSSK người cao tuổi

Mô tả đề cương chi tiết học phần CSSK người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Mô tả đề cương chi tiết học phần CSSK Người bệnh Truyền nhiễm

Mô tả đề cương chi tiết học phần Định hướng cơ bản chuyên khoa chăm sóc bệnh nội khoa

Mô tả đề cương chi tiết học phần Định hướng chuyên khoa chăm sóc bệnh nhi khoa

b.Lịch dạy-học lý thuyết

Lịch giảng lý thuyết các học phần CCSK người lớn có bệnh nội khoa 1,2,3; chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực, định hướng chuyên khoa hệ nội của các đối tượng học kỳ 2 năm học 2016-2017 

Lịch giảng lý thuyết học phần CSSK trẻ em, định hướng chuyên khoa CSSK Trẻ em các đối tượng học kỳ 2 năm học 2016-2017  

Lịch giảng lý thuyết học phần Điều dưỡng Truyền nhiễm lớp CNĐD VLVH K28 học kỳ 2 năm học 2016-2017 

Lịch giảng lý thuyết học phần CSSK trẻ em các đối tượng học kỳ 1 năm học 2017-2018  

Lịch giảng lý thuyết học phần CSSK người bệnh truyền nhiễm lớp CNĐD K40 học kỳ 1 năm học 2017-2018 

Lịch giảng lý thuyết các học phần CCSK người lớn có bệnh nội khoa 1,2,3; chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực, định hướng chuyên khoa hệ nội của các đối tượng học kỳ 2 năm học 2017-2018 

Lịch giảng lý thuyết học phần CSSK trẻ em các đối tượng học kỳ 2 năm học 2017-2018 

Lịch giảng lý thuyết học phần Điều dưỡng truyền nhiễm lớp CNĐD VLVH K29 học kỳ 2 năm học 2017-2018  

Lịch giảng lý thuyết học phần CSSK trẻ em các đối tượng học kỳ 1 năm học 2018-2019 

Lịch giảng lý thuyết các học phần CSSK người lớn có bệnh nội khoa 1,2; chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực, CSSK người cao tuổi học kỳ 1 năm học 2018-2019  

Lịch giảng lý thuyết  HP CSSK NB Truyền nhiễm (lớp ĐD41) và Điều dưỡng truyền nhiễm (lớp CNPS và CNĐD GMHS VLVH K30) học kỳ 1 năm học 2018-2019  

Lịch giảng lý thuyết các học phần CCSK người lớn có bệnh nội khoa 1,2,3; chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực, định hướng chuyên khoa hệ nội của các đối tượng học kỳ 2 năm học 2018-2019 

Lịch giảng lý thuyết các học phần CSSK trẻ em 1,2; định hướng chuyên khoa CSSK Trẻ em học kỳ 2 năm học 2018-2019 

Lịch giảng lý thuyết học phần Điều dưỡng Truyền nhiễm lớp CNĐD VLVH khóa 30 học kỳ 2 năm chọ 2018-2019 

Lịch giảng lý thuyết học phần CSSK người bệnh truyền nhiễm lớp CNĐD K42 và CNĐD VLVH K31 học kỳ 1 năm học 2019-2020 

c.Lịch dạy-học thực tập

Lịch giảng lâm sàng học phần Điều dưỡng Truyền nhiễm (CNPS VLVH K28) và CSSK Người bệnh truyền nhiễm (lớp CNĐD K39) học kỳ 1 năm học 2016-2017  

Lịch giảng lâm sàng học phần Điều dưỡng truyền nhiễm lớp CNĐD VLVH K28 học kỳ 2 năm học 2016-2017  

Lịch giảng lâm sàng học phần Điều dưỡng truyền nhiễm (CNPS VLVH K30) và CSSK Người bệnh truyền nhiễm (CNĐD K41) học kỳ 1 năm học 2018-2019 

Lịch giảng lâm sàng học phần Điều dưỡng truyền nhiễm lớp CNĐD VLVH K28 học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lịch giảng lâm sàng học phần  CSSK Người bệnh truyền nhiễm (CNĐD K41, CNĐD VLVH K31) học kỳ 1 năm học 2019-2020

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

  

HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

a. Tài liệu

Sổ tay giảng viên

b.Dự giờ

c.Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ

d.Khác

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN

  

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HTQT

a.Kế hoạch hoạt động KHCN (nếu có)

b.Danh mục đề tài

c.Danh mục bài báo

d.Danh mục các hoạt động KHCN khác:

e.Hoạt động HTQT 

PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN

  

Ý KIẾN