Chức năng, nhiệm vụ

- Quản lý và triển khai hoạt động dịch vụ có thu phục vụ sinh viên, học viên, cán bộ, viên chức, người lao động và khách đến làm việc tại Trường.

- Quản lý và triển khai hoạt động đào tạo liên tục đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Phối hợp tổ chức và cấp CME hội thảo, hội nghị khoa học, tập huấn chuyên đề,….