Cơ cấu tổ chức

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Về tổ chức nhân sự của Phòng:  

Gồm có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các thành viên khác. Bố trí cơ cấu bộ phận kế toán gồm:

          - Kế toán tiền lương, học bổng sinh viên

          - Kế toán thanh toán: thanh toán NSNN, thanh toán kinh phí khác

          - Kế toán các khoản thu

- Kế toán kho bạc, ngân hàng

          - Kế toán tài sản, vật tư

          - Kế toán vốn, quỹ (thủ quỹ)

          - Kế toán tổng hợp

          - Kế toán trưởng