Phân công nhiệm vụ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

1. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1.1. Trưởng phòng - PGS.TS. VÕ HUỲNH TRANG

- Quản lý và phân công thuộc chức năng và nhiệm vụ của phòng.

- Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, mục tiêu đào tạo.

- Quản lý và điều hành công tác mở ngành, ngành đào tạo mới.

- Quản lý việc xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo.

- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm và đề xuất phương án tuyển sinh.

- Xây dựng và triển khai chương trình kế hoạch đào tạo.

- Quản lý và điều hành công tác xét công nhận tốt nghiệp; Quản lý và xác minh việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Tổ chức đánh giá phân loại viên chức và bình xét thi đua.

- Xây dựng sáng kiến cải tiến trong công tác quản lý, điều hành liên quan lĩnh vực đào tạo.

- Giám sát vận hành phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

1.2. Phó trưởng phòng - TS. NGUYỄN HỒNG HÀ

- Triển khai xây dựng, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa quy chế, qui trình đào tạo và các văn bản đào tạo.

- Quản lý, giám sát dữ liệu kết quả học tập của sinh viên. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình học tập.

- Phối hợp triển khai công tác tuyển sinh và tốt nghiệp.

- Quản lý và phê duyệt giờ giảng kế hoạch và xác nhận giờ giảng chuẩn cán bộ giảng dạy theo qui định của trường.

- Quản lý công tác lưu trữ số liệu đào tạo và báo cáo thống kê liên quan công tác đào tạo.

- Trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo vệ tốt nghiệp khối học viên chuyên khoa cấp I, cấp II và bác sĩ nội trú.

1.3. Phó trưởng phòng - TS. ĐẶNG DUY KHÁNH

- Phối hợp các Bộ môn, Khoa xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo; Công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, nghiệm thu giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy.

- Tổ chức và quản lý việc thực hiện kế hoạch và triển khai đào tạo; Giám sát hoạt động giảng dạy và khối lượng giảng dạy-học; Kiểm tra thực hiện kế hoạch đào tạo, quy chế và quy định đào tạo.

- Công tác đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng giảng dạy và học tập.

- Triển khai thủ tục, điều kiện và văn bản ký kết hợp đồng đào tạo với các cơ sở thực hành và liên kết đào tạo trong, ngoài nước.

- Phối hợp triển khai công tác mở mã ngành đào tạo.

- Trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo vệ tốt nghiệp khối học viên nghiên cứu sinh, cao học.

2. THÀNH VIÊN

2.1. Tổ văn phòng và đảm bảo chất lượng

Chuyên viên – ThS. PHAN THANH HẢI

- Tiếp nhận, đăng ký văn bản đi đến; Sắp xếp, lưu trữ công văn, tài liệu, hồ sơ về công tác đào tạo hợp lý và theo quy chế.

- Lập các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo tại Trường.

- Hỗ trợ hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, phòng và cơ sở giáo dục đào tạo.

- Thực hiện thanh quyết toán các chi phí tuyển sinh và đào tạo.

- Triển khai, theo dõi và thanh lý hợp đồng đào tạo thực hành tại cơ sở thực hành.

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của phòng.

Chuyên viên – ThS. LÊ MINH LỢI

- Phối hợp triển khai và quản trị phần mềm liên quan đào tạo.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh.

- Thực hiện nhập điểm, kiểm tra điểm bài thi kết thúc học phần, môn học.

- Phối hợp triển khai công tác bảo vệ luận văn, luận án.

2.2. Tổ tuyển sinh, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo

Chuyên viên – ThS. NGUYỄN CHÍ MINH TRUNG

- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm và đề xuất phương án tuyển sinh. Báo cáo tuyển sinh và báo cáo theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, điều chỉnh, rà soát và triển khai kế hoạch đào tạo cho các chuyên ngành đào tạo và từ điển học phần.

- Tổ chức triển khai chương trình đào tạo, giải quyết học ngoài tiến độ.

- Phối hợp với phòng Khảo thí triển khai kế hoạch thi kết thúc và chấm thi học phần.

- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức biên soạn và nghiệm thu giáo trình và tài liệu giảng dạy.

Giảng viên - DS.CKII.TRẦN THỊ TUYẾT PHỤNG

- Phối hợp với các khoa tổ chức biên soạn và nghiệm thu chương trình đào tạo.

- Phối hợp triển khai công tác mở mã ngành đào tạo.

- Trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo vệ tốt nghiệp khối học viên nghiên cứu sinh, cao học.

2.3. Tổ quản lý điểm 

Giảng viên – ThS. NGUYỄN HỮU CHƯỜNG

- Quản lý và giám sát dữ liệu kết quả học tập của sinh viên. Theo dõi và xử lý đúng quy định về học tập, xếp loại học tập. Đôn đốc theo dõi công tác trả kết quả thi đúng tiến độ.

- Theo dõi việc miễn giảm các môn học, bảo lưu kết quả học tập và quản lý điểm của học viên.

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình học tập của học viên

- Trực tiếp triển khai công tác bảo vệ luận văn, luận án.

- Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

- Thống kê, tổng hợp xây dựng giờ giảng kế hoạch và xác nhận giờ giảng chuẩn cán bộ giảng dạy theo qui định của trường.

Chuyên viên – CN. BÙI THỊ THANH TÂM

- Thực hiện công tác in, lưu trữ văn bằng, chứng chỉ và giấy chứng nhận, hồ sơ tuyển sinh.

- Thực hiện nhập điểm, kiểm tra điểm bài thi kết thúc học phần, môn học.

- Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên. Cung cấp dữ liệu để cấp chứng chỉ, văn bằng.

- Hỗ trợ triển khai công tác bảo vệ luận văn, luận án.

Ngoài các nhiệm vụ chính và thường xuyên được phân công, tùy theo tình hình và nhiệm vụ thực tế, Trưởng phòng sẽ giao các nhiệm vụ cho từng cá nhân liên quan./.