Phân công nhiệm vụ

I. Lãnh đạo đơn vị

1.1 Trưởng phòng – TS. Nguyễn Minh Phương

- Tham mưu cho Ban Giám Hiệu các lĩnh vực công tác liên quan đến đào tạo đại học và liên kết đào tạo.

- Tổ chức triển khai các hoạt động của Phòng theo quy định của Bộ và quy chế hoạt động của Nhà trường.

- Quản lý chung công tác đào tạo ĐH. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cấp trên về công việc trong phòng.

- Quản lý chung hoạt động đào tạo các Khoa. Quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ, quản lý công tác tuyển sinh.

- Quản lý chung hoạt động của Phòng Đào tạo đại học:

+ Quản lý các công tác đào tạo, giáo vụ.

+ Quản lý các công tác hỗ trợ đào tạo.

1.2. Phó trưởng phòng –  TS. Trần Viết An

- Hỗ trợ trưởng phòng quản lý hoạt động của Phòng Đào tạo đại học.

- Quản lý các tổ chuyên môn theo sự phân công của Trưởng phòng, cụ thể:

+ Tổ Văn phòng: lưu trữ công văn và hồ sơ, giờ giảng kế hoạch, các công việc nội vụ của phòng.

+ Tổ Chương trình kế hoạch: xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch, xếp và công bố lịch học, máy tính tuyển sinh.

+ Phụ trách công tác mở mã ngành đào tạo.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công phụ trách.

+ Quản lý công tác đào tạo lâm sàng, giảng dạy tại tỉnh Vĩnh Long, nghiên cứu khoa học của sinh viên.

+ Quản lý hoạt động đào tạo các Khoa: Y, YTCC, RHM.

1.3. Phó trưởng phòng –  TS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

- Hỗ trợ trưởng phòng quản lý  hoạt động của Phòng Đào tạo đại học.

- Quản lý các tổ chuyên môn theo sự phân công của Trưởng phòng, cụ thể:

+ Tổ Đảm bảo chất lượng đào tạo: qui định thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, đề cương chi tiết, kế hoạch bài giảng, chương trình, giáo trình, hướng dẫn tự học), kiểm tra sinh viên chấp hành nội quy trường.

+ Tổ Quản lý điểm: xử lý nhập liệu, kiểm tra, công bố và lưu trữ điểm thi; xét tư cách tốt nghiệp, phối hợp xét học tiếp, tạm ngừng học, buộc thôi học; bảo lưu học phần.

+ Tổ Giảng đường: theo dõi và quản lý giảng đường; báo cáo và đề nghị sửa chữa trang thiết bị giảng đường, phòng giảng viên.

+ Quản lý công tác đào tạo cơ bản, cơ sở, huấn luyện kỹ năng, cộng đồng.

+ Quản lý hoạt động đào tạo các Khoa: Dược, Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Khoa KHCB, đơn vị HLKN.

II. Chuyên viên, nhân viên

2.1. Tổ tổng hợp, văn phòng

2.1.1 Chuyên viên - Trần Bình Khiêm

 • Thực hiện công tác văn thư và lưu trữ.
 • Theo dõi tài sản, cơ sở vật chất của phòng.
 • Thực hiện các công tác chuẩn bị tuyển sinh.
 • Giải quyết sự vụ hàng ngày.
 • Soạn thảo các văn bản, qui định chung; hoàn chỉnh các văn bản từ các tổ khác chuyển đến.

2.1.2 Chuyên viên - Phan Thị Hồng

 • Phụ trách hồ sơ sinh viên: tuyển sinh, tốt nghiệp; xử lý hồ sơ chuyển trường.
 • Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ.
 • Phối hợp Phòng Tài chính kế toán thanh quyết toán các chi phí đào tạo: coi thi, chấm thi thực tập, lâm sàng, chi phí coi thi, giảng dạy tại các tỉnh; hợp đồng thực hành bệnh viện thực hành.
 • Trích lục điểm chưa có trong hệ thống, kiểm tra xác thực văn bằng.

2.2. Tổ đảm bảo chất lượng đào tạo

2.2.1 Giảng viên - Phan Thị Luyện

 • Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị kiểm tra và đề xuất các biện pháp tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo.
 • Phối hợp với các khoa kiểm tra và đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện quy chế giảng dạy của khoa, bộ môn và giảng viên.
 • Theo dõi, tổng kết, tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán giờ giảng, giờ mời giảng hệ đại học.
 • Theo dõi và quản lý hoạt động liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.
 • Hỗ trợ hoạt động kiểm định chất lượng trong Trường (lĩnh vực đảm bảo chất lượng đào tạo hệ đại học)
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh hàng năm (phân công, điều động cán bộ coi thi, tập huấn cán bộ coi thi; theo dõi hoạt động ôn thi…).
 • Phụ trách hồ sơ mở mã ngành đào tạo mới.

2.2.2 Chuyên viên - Nguyễn Hoàng Duy

 • Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy, học tập ở các khoa; đề xuất, bổ sung hoặc điều chỉnh khi cần thiết để trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
 • Tổ chức hướng dẫn và theo dõi việc biên soạn giáo trình, giáo án ở các khoa, tổ chức nghiệm thu các chương trình, giáo trình,  tài liệu giảng dạy
 • Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên kiểm tra và đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện quy chế học tập của sinh viên.
 • Tham gia công tác sắp xếp, bố trí lịch giảng dạy thực hành một số khoa.
 • Tham gia bố trí lịch mượn giảng đường.

 

2.3. Tổ chương trình - kế hoạch, quản lý công tác dạy-học

2.3.1 Chuyên viên - Huỳnh Công Hiệp

 • Phụ trách hồ sơ mở mã ngành đào tạo mới.
 • Phối hợp với các khoa xây dựng chương trình đào tạo chi tiết.
 • Xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo của từng năm học.
 • Thực hiện công tác sắp xếp, bố trí lịch giảng dạy lý thuyết, lịch ôn thi…
 • Thực hiện công tác máy tính phục vụ tuyển sinh.
 • Phụ trách phần mềm quản lý đào tạo.
 • Đăng ký học phần theo tiến độ, giải quyết học ngoài tiến độ.

2.3.2 Nhân viên - Phạm Anh Tuấn

 • Tổ chức đăng ký môn học/học phần, chia nhóm thực hành.
 • Thực hiện công tác sắp xếp, bố trí lịch giảng dạy thực hành.
 • Giải quyết việc xét học theo tiến độ khác.
 • Tổ chức học kỳ hè.
 • Phục vụ công tác máy tính tuyển sinh.

2.4. Tổ quản lý quá trình và kết quả học tập

2.4.1 Giảng viên - Lương Thị Minh Thư

 • Sắp xếp lịch thi, phối hợp Trung tâm khảo thí tổ chức thi.
 • Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên xét học bổng khuyến khích, bảo lưu kết quả học tập, học tiếp, ngừng tiến độ, buộc thôi học; thực hiện cảnh báo học vụ; xét tư cách dự thi tốt nghiệp và tốt nghiệp.
 • Quản lý điểm thi trên hệ thống, trích lục bảng điểm. Phụ trách quản lý điểm sinh viên trên hệ thống. Phân quyền nhập điểm lên hệ thống.
 • Theo dõi, quản lý việc miễn giảm học phần cho sinh viên.

2.4.2 Chuyên viên - Ngô Mỹ Linh

 • Xử lý kết quả học tập.
 • Quản lý, kiểm tra điểm thi trên bản cứng với điểm hệ thống, trích lục bảng điểm theo học phần/môn học/khóa học...trên bản cứng.
 • Giao điểm học phần/môn học về các Khoa, bộ môn theo qui định.
 • Đôn đốc theo dõi công tác chấm thi, trả kết quả thi đúng tiến độ, công bố điểm thi.

2.5 Tổ giảng đường – Nguyễn Thành Mây và nhân viên hợp đồng (Vũ Ngọc Ất, Phạm Việt Tân, Trần Tấn Khoa, Huỳnh Văn Nghĩa)

          - Trực giảng đường, mở cửa, đóng cửa đúng thời gian quy định.

          - Kiểm tra việc sử dụng quạt, đèn, bàn, ghế, phương tiện giảng dạy của  sinh viên có đúng qui định ở các giảng đường và các phòng tự học.

          - Thường xuyên đi kiểm tra giám sát các giảng đường được phân công trực (2 lần/ buổi) để ghi nhận vấn đề vệ sinh, chấp hành nội qui phòng học và  thực hiện đóng cửa các giảng đường kết thúc lớp học sớm.

          - Ghi vào sổ trực giảng đường (đính kèm hình ảnh minh chứng): sinh viên, lớp học vi phạm vấn đề vệ sinh, trật tự, nội qui phòng học.

          - Ghi nhận, báo cáo hang tuần và đề xuất phương án thực hiện các ý kiến đóng góp của Giảng viên, sinh viên vào sổ trực khu GĐ.

          - Thực hiện báo cáo (theo mẫu) 02 tuần /lần về lãnh đạo bộ phận để có biện pháp xử lý:

 • Các vi phạm của sinh viên, lớp học về vệ sinh, nội qui lớp học
 • Tình trạng các giảng đường: máy chiếu, quạt, bàn, ghế, bảng…

- Thực hiện việc giao nhận chìa khóa cho tổ vệ sinh:

Buổi trưa: giao chìa khóa lúc 11g15 và nhận lại chìa khóa lúc 12g30, phải kiểm tra lại tài sản trong giảng đường  khi nhận lại chìa khóa.

- Xử lý các sự cố trong giảng đường.

- Không được sử dụng máy tính của phòng giảng viên vào việc riêng.

Ngoài các nhiệm vụ được phân công, tùy theo tình hình và nhiệm vụ thực tế, Trưởng phòng đề xuất Hiệu trưởng giao các nhiệm vụ liên quan.