Phân công nhiệm vụ

1. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1.1 Trưởng phòng – PGS.TS. VÕ HUỲNH TRANG

- Quản lý và phân công thuộc chức năng và nhiệm vụ của phòng.

- Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, mục tiêu đào tạo và đề án liên kết đào tạo trình độ đaị học.

- Quản lý và điều hành công tác mở ngành, ngành đào tạo mới; Tham mưu, đề xuất liên kết đào tạo với các cơ sở và tổ chức đào tạo có uy tín trong nước và trên thế giới.

- Quản lý việc xây dựng, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo.

- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm và đề xuất phương án tuyển sinh.

- Xây dựng và triển khai chương trình kế hoạch đào tạo.

- Quản lý và điều hành công tác xét công nhận tốt nghiệp; Quản lý và xác minh việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Quản lý công tác lưu trữ số liệu đào tạo và báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo.

- Tổ chức họp phòng triển khai công tác đào tạo; Tổ chức đánh giá phân loại viên chức và bình xét thi đua.

- Xây dựng sáng kiến cải tiến trong công tác quản lý, điều hành liên quan lĩnh vực đào tạo.

- Giám sát vận hành phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

1.2. Phó trưởng phòng –  ThS. PHẠM KIỀU ANH THƠ

- Triển khai xây dựng, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa quy chế, qui trình đào tạo và các văn bản đào tạo.

- Phối hợp các Khoa xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo; Công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, nghiệm thu giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy; Cải tiến chất lượng giảng dạy và học tập.

- Tổ chức và quản lý việc thực hiện kế hoạch và triển khai đào tạo; Giám sát hoạt động giảng dạy và khối lượng giảng dạy-học; Kiểm tra thực hiện kế hoạch đào tạo, quy chế và quy định đào tạo.

- Triển khai thủ tục, điều kiện và văn bản ký kết hợp đồng đào tạo với các cơ sở thực hành và liên kết đào tạo trong, ngoài nước.

- Đánh giá định kỳ viên chức của phòng theo qui định.

- Quản lý hoạt động đào tạo các Khoa: Y, Răng hàm mặt, Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học.

1.3. Phó trưởng phòng - TS. NGUYỄN NGỌC NHÃ THẢO

- Quản lý, giám sát dữ liệu kết quả học tập của sinh viên. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình học tập.

- Theo dõi đăng ký học phần và trả nợ học phần; Xét miễn giảm và công nhận học phần, bảo lưu kết quả học tập.

- Công tác đảm bảo điều kiện công cụ và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy-học tại giảng đường, phòng thực tập và Khu tự học.

- Quản lý và phê duyệt giờ giảng kế hoạch và xác nhận giờ giảng chuẩn cán bộ giảng dạy theo qui định của trường.

- Quản lý tổ chức và hoạt động của Tổ giảng đường.

- Quản lý hoạt động đào tạo các Khoa: Dược, Y tế công cộng, Khoa học cơ bản và đơn vị Huấn luyện kỹ năng.

2. THÀNH VIÊN

2.1. TỔ VĂN PHÒNG

2.1.1 Chuyên viên – CN. TRẦN BÌNH KHIÊM

- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm và đề xuất phương án tuyển sinh.

- Phối hợp với các Khoa và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quảng bá tuyển sinh.

- Báo cáo tuyển sinh và báo cáo theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

- Tiếp nhận, đăng ký văn bản đi đến; Sắp xếp, lưu trữ công văn, tài liệu, hồ sơ về công tác đào tạo hợp lý và theo quy chế.

- Lập các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, nội quy, quy chế và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo. Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện.

- Quản lý nội dung cổng thông tin đào tạo thuộc website của Trường.

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của phòng.

2.1.2 Chuyên viên – ThS. PHAN THỊ HỒNG

- Chuẩn bị đầy đủ thủ tục, điều kiện và văn bản ký kết hợp đồng đào tạo với các cơ sở thực hành.

- Phụ trách và xử lý hồ sơ sinh viên tuyển sinh, tốt nghiệp và chuyển trường.

- Quản lý, cấp phát và kiểm tra xác thực văn bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ.

- Thực hiện thanh quyết toán các chi phí tuyển sinh và đào tạo.

- Triển khai, theo dõi và thanh lý hợp đồng đào tạo thực hành tại cơ sở thực hành.

2.2. TỔ CHƯƠNG TRÌNH - KẾ HOẠCH

2.2.1 Chuyên viên – KS. HUỲNH CÔNG HIỆP

- Thực hiện công tác xét tuyển; Nhập dữ liệu tuyển sinh; Lập danh sách nhập học, phân lớp.

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ cho các chuyên ngành đào tạo.

- Phối hợp với các khoa điều chỉnh, rà soát chương trình chi tiết và từ điển học phần.

- Tổ chức đăng ký học phần theo tiến độ, giải quyết học ngoài tiến độ.

- Quản trị phần mềm quản lý đào tạo. Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho sinh viên.

2.2.2 Nhân viên – CN. PHẠM ANH TUẤN

- Tổ chức đăng ký môn học/học phần, chia nhóm thực tập cơ sở.

- Phối hợp triển khai và quản trị phần mềm quản lý thực tập lâm sàng. Thực hiện công tác sắp xếp, bố trí lịch giảng dạy thực tập cơ bản và cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức học kỳ hè.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh.

2.2.3 Chuyên viên – KS. NGUYỄN HOÀNG DUY

- Phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp tăng cường sử dụng hiệu quả công cụ và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy-học.

- Thực hiện công tác sắp xếp, bố trí lịch giảng dạy lý thuyết.

- Quản lý và bố trí lịch mượn giảng đường trực tuyến.

2.3. TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

2.3.1 Chuyên viên – CN. NGÔ MỸ LINH

- Phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát xác định nhu cầu của xã hội làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo.

- Xây dựng quy định và chuẩn bị thủ tục liên kết đào tạo với các cơ sở và tổ chức đào tạo có uy tín trong nước và trên thế giới.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, quy định giảng dạy - học, thi kiểm tra, thực hiện chế độ công tác của giảng viên và chấp hành quy chế đào tạo của sinh viên.

- Phối hợp với các khoa tổ chức đăng ký, thẩm định và nghiệm thu giáo trình, tài liệu giảng dạy.

- Hỗ trợ hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đào tạo.

- Theo dõi và quản lý hoạt động liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

2.4. TỔ QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP

2.4.1 Giảng viên – ThS. LƯƠNG THỊ MINH THƯ

- Quản lý và giám sát dữ liệu kết quả học tập của sinh viên. Theo dõi và xử lý đúng quy định về học tập, xếp loại học tập.

- Theo dõi đăng ký học phần và trả nợ học phần; Xét miễn giảm và công nhận học phần, bảo lưu kết quả học tập.

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình học tập của sinh viên (nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển trường…).

- Nhập điểm học phần; Cung cấp dữ liệu điểm để cấp chứng chỉ, văn bằng.

- Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

- Phụ trách quản lý điểm sinh viên trên hệ thống. Phân quyền nhập điểm lên hệ thống.

2.4.2 Giảng viên – ThS. ĐỖ HỒNG DIỄM

- Thống kê, tổng hợp xây dựng giờ giảng kế hoạch và xác nhận giờ giảng chuẩn cán bộ giảng dạy theo qui định của trường.

- Tổ chức in bảng điểm và cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên.

- Kiểm tra và xử lý đúng quy định về điểm;

- Quản lý, kiểm tra điểm thi trên bản cứng với điểm hệ thống. Đôn đốc theo dõi công tác trả kết quả thi đúng tiến độ.

Ngoài các nhiệm vụ được phân công, tùy theo tình hình và nhiệm vụ thực tế, Trưởng phòng sẽ giao các nhiệm vụ liên quan.