Phân công nhiệm vụ

1. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1.1 Trưởng phòng – PGS.TS. TRẦN VIẾT AN

- Tham mưu cho Ban Giám Hiệu các lĩnh vực công tác đào tạo.

- Tổ chức triển khai xây dựng và hoạt động đào tạo theo quy định của Bộ và quy chế hoạt động của Nhà trường.

- Quản lý và trực tiếp phụ trách công việc về:

+ Nhân sự, chính trị, đoàn thể.

+ Quản lý công tác tuyển sinh, công tác gắn kết đào tạo với nguồn nhân lực và theo nhu cầu xã hội

+ Triển khai quy chế đào tạo và các văn bản quản lý đào tạo.

+ Xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học.

+ Phát triển và kiểm định chương trình đào tạo, đổi mới giáo dục.

+ Xét tốt nghiệp, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ.

1.2. Phó trưởng phòng –  ThS. PHẠM KIỀU ANH THƠ

- Hỗ trợ trưởng phòng quản lý hoạt động của Phòng Đào tạo đại học.

- Quản lý và trực tiếp phụ trách, điều hành công việc về:

+ Triển khai công tác mở mã ngành đào tạo;

+ Công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo;

+ Xây dựng và triển khai chương trình kế hoạch;

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, thực hành lâm sàng và thực tập.

+ Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo.

+ Quản lý hoạt động đào tạo các Khoa: Y, Răng hàm mặt, Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học.

1.3. Phó trưởng phòng –  ThS. NGUYỄN TẤN ĐẠT

- Hỗ trợ trưởng phòng quản lý hoạt động của Phòng Đào tạo đại học.

- Quản lý và trực tiếp phụ trách, điều hành công việc về:

+ Giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy;

+ Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy;

+ Chỉ đạo theo dõi công tác về điểm;

+ Công tác đảm bảo điều kiện dạy và học tại Giảng đường và Khu tự học

+ Công tác nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

+ Quản lý hoạt động đào tạo các Khoa: Dược, Y tế công cộng, Khoa học cơ bản và đơn vị Huấn luyện kỹ năng.

2. THÀNH VIÊN

2.1. TỔ VĂN PHÒNG

2.1.1 Chuyên viên – CN. TRẦN BÌNH KHIÊM

- Thực hiện công tác văn thư và lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường.

- Xây dựng đề án và thực hiện công tác tuyển sinh.

- Cập nhật, điều chỉnh và soạn thảo các văn bản, qui định đào tạo.

- Quản lý nội dung cổng thông tin đào tạo thuộc website của Trường.

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của phòng.

2.1.2 Chuyên viên – ThS. PHAN THỊ HỒNG

- Phụ trách và xử lý hồ sơ sinh viên tuyển sinh, tốt nghiệp và chuyển trường.

- Quản lý, cấp phát và kiểm tra xác thực văn bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ.

- Thực hiện thanh quyết toán các chi phí đào tạo.

- Triển khai, theo dõi và thanh lý hợp đồng đào tạo thực hành tại cơ sở thực hành.

2.2. TỔ CHƯƠNG TRÌNH - KẾ HOẠCH

2.2.1 Chuyên viên – KS. HUỲNH CÔNG HIỆP

- Phối hợp với các khoa điều chỉnh, rà soát chương trình chi tiết và từ điển học phần.

- Phối hợp với các khoa điều chỉnh chương trình kế hoạch đào tạo.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch và công tác tuyển sinh.

- Tổ chức đăng ký học phần theo tiến độ, giải quyết học ngoài tiến độ.

- Phối hợp quản trị phần mềm quản lý đào tạo.

2.2.2 Nhân viên – CN. PHẠM ANH TUẤN

- Tổ chức đăng ký môn học/học phần, chia nhóm thực tập cơ sở.

- Phối hợp triển khai và quản trị phần mềm quản lý thực tập lâm sàng. Thực hiện công tác sắp xếp, bố trí lịch giảng dạy thực tập cơ bản và cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức học kỳ hè.

- Hỗ trợ phân tích và thống kê dữ liệu công tác tuyển sinh.

2.2.3 Chuyên viên – KS. NGUYỄN HOÀNG DUY

- Thực hiện công tác sắp xếp, bố trí lịch giảng dạy lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp tăng cường điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

- Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy; Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập.

  • Quản lý và bố trí lịch mượn giảng đường.

2.3. TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

2.3.1 Giảng viên – ThS. PHAN THỊ LUYỆN

- Phối hợp với các khoa và đơn vị xây dựng đề cương các học phần/môn học, tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo học tập.

- Phối hợp với các khoa kiểm tra và đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện quy chế giảng dạy của giảng viên và tự học của sinh viên.

- Theo dõi, tổng kết, tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán giờ giảng, giờ mời giảng hệ đại học.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

- Theo dõi và quản lý hoạt động liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đào tạo.

2.3.2 Chuyên viên – CN. NGÔ MỸ LINH

- Phụ trách hồ sơ mở mã ngành đào tạo mới.

- Phối hợp với các khoa tổ chức biên soạn và nghiệm thu giáo trình, tài liệu giảng dạy.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh hàng năm (phân công, điều động cán bộ coi thi, tập huấn cán bộ coi thi…).

- Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ trong toàn Trường.

- Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên kiểm tra và đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện quy chế học tập của sinh viên.

2.4. TỔ QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP

2.4.1 Giảng viên – ThS. LƯƠNG THỊ MINH THƯ

- Phối hợp Trung tâm khảo thí sắp xếp lịch thi và tổ chức kỳ thi.

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên, công bố điểm thi; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cảnh báo học vụ, buộc thôi học.

- Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

- Phụ trách quản lý điểm sinh viên trên hệ thống. Phân quyền nhập điểm lên hệ thống.

- Theo dõi, quản lý việc miễn giảm học phần cho sinh viên.

- Sắp xếp và tổ chức thi lại, thi hè, thi cải thiện điểm.

2.4.2 Giảng viên – ThS. ĐỖ HỒNG DIỄM

- Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên.

- Quản lý, kiểm tra điểm thi trên bản cứng với điểm hệ thống, trích lục bảng điểm theo học phần/môn học/khóa học...trên bản cứng.

- Giao điểm học phần/môn học về các Khoa, bộ môn theo qui định.

- Đôn đốc theo dõi công tác trả kết quả thi đúng tiến độ.

2.5 Tổ giảng đường – Nguyễn Thành Mây, Vũ Ngọc Ất, Phạm Việt Tân, Trần Tấn Khoa, Huỳnh Văn Nghĩa

- Tổ chức giám sát, quản lý hệ thống giảng đường- hội trường, phòng học, thực hiện các qui định về đảm bảo cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường về nhu cầu sử dụng giảng đường; kiến nghị các biện pháp bảo đảm điều kiện giảng dạy; đề nghị sửa chữa, bổ sung hoặc thay thế kịp thời các trang thiết bị phục vụ dạy và học.

- Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được Nhà trường trang bị tại các giảng đường – hội trường, phòng học.

- Quản lý phòng học: Nguyễn Thành Mây phụ trách phòng học Khoa Kỹ thuật Y học, Vũ Ngọc Ất phụ trách phòng học Khoa Y tế công cộng, Phạm Việt Tân phụ trách phòng học Khoa Dược, Trần Tấn Khoa phụ trách phòng học Khoa Y-Điều dưỡng, Huỳnh Văn Nghĩa phụ trách phòng học Khoa Răng hàm mặt.

Ngoài các nhiệm vụ được phân công, tùy theo tình hình và nhiệm vụ thực tế, Trưởng phòng sẽ giao các nhiệm vụ liên quan.