Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Đào tạo đại học có chức năng tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý và kiểm tra giám sát công tác tuyển sinh đại học, đào tạo trình độ đại học bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp dạy-học, đánh giá kết quả học tập, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo các quy định quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

2. Nhiệm vụ

2.1 Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, mở mã ngành mới

            - Tham mưu, đề xuất, xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển của Trường.

            - Tham mưu xây dựng qui định quản lý về: thiết kế chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập và quản lý đào tạo.

            - Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo.

            - Xây dựng, tổ chức lấy ý kiến đánh giá, phản hồi của các Khoa, phòng ban trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành chương trình trình kế hoạch đào tạo hàng năm.  

2.2 Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy

            - Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, lập thời khóa biểu, đồng thời theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện hoạt động dạy và học.

            - Tổ chức hướng dẫn và theo dõi việc biên soạn chương trình đào tạo, giáo trình ở các khoa, bộ môn, tổ chức nghiệm thu các giáo trình, chương trình, tài liệu giảng dạy cấp Trường.

            - Điều phối việc xây dựng nội qui, qui chế giảng dạy, học tập trong hoạt động đào tạo đại học theo các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.

            - Lập kế hoạch thực hiện giám sát quá trình đào tạo tại thực địa để tổng hợp kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo tại thực địa.

            -  Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát đào tạo các lớp tại địa phương.

2.3 Tổ chức, quản lý hoạt động dạy – học

            - Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế, qui định đào tạo ở các khoa; đề xuất, bổ sung hoặc điều chỉnh khi cần thiết để trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

            - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về định hướng, chiến lược phát triển công tác đào tạo, chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy, cán bộ thỉnh giảng và phục vụ giảng dạy.

            - Phối hợp với các Phòng chức năng trong hoạt động đào tạo:

            + Phòng Công tác sinh viên trong việc quản lý sinh viên theo qui đinh đào tạo.

            + Phối hợp với Trung tâm khảo thí tổ chức các kỳ thi theo đúng quy chế thi kiểm tra của Bộ giáo dục và Đào tạo, qui định của Trường.

            + Phối hợp với Phòng Tài chính kế toán thống kê và thanh toán tiền giảng cho cán bộ giảng dạy theo quy định của trường.

            + Phối hợp Trung tâm Thông tin cập nhật: thông tin tuyển sinh, quy chế đào tạo, quản lý đào tạo…

            + Phòng Quản trị thiết bị trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc thẩm quyền do Trường phân cấp.

2.4 Công tác tuyển sinh

            - Xây dựng phương án xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo đề án của Trường phù hợp với yêu cầu, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            - Phối hợp với các Phòng, Khoa thực hiện công tác tuyển sinh.

2.5 Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

            - Phối hợp các khoa xây dựng chuẩn đầu ra và thực hiện đào tạo bảo đảm chuẩn đầu ra mà Trường đã cam kết. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu đào tạo chung cho các hệ đào tạo đại học;  đôn đốc, theo dõi các bộ môn xây dựng mục đích yêu cầu, chương trình chi tiết môn học, tổng hợp và trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường xét duyệt.

            - Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và theo dõi tình hình sinh viên đã tốt nghiệp để rút kinh nghiệm cho công tác đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

            - Xây dựng các qui định, qui chế hướng dẫn và phối hợp với các Khoa/ phòng trong việc xây dựng, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo; giáo trình; phương pháp giảng dạy, cơ sở học liệu và quản lý chất lượng đào tạo.

2.6 Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng

            - Xây dựng qui định về quản lý, cấp phát phôi bằng chứng chỉ hệ đại học, sau đại học và đào tạo liên tục.

            - Thiết kế, in phôi bằng, chứng chỉ trình độ đại học

            - Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ trình độ đại học.

2.7 Liên kết đào tạo

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng quy định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước, các trường đại học, các tổ chức đào tạo có uy tín trên thế giới trên cơ sở các chương trình liên kết đã được kiểm định chất lượng.

- Công khai thông tin về các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học.