Quy định - Quy chế
QĐ2036 Quy định tổ chức hội nghị, hội thảo

Quyết định 2339/QĐ-ĐHYDCT Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 306/QĐ-ĐHYDCT 10/3/2015 của Hiệu trưởng Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.