Quy định - Quy chế

Quyết định 2339/QĐ-ĐHYDCT Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 306/QĐ-ĐHYDCT 10/3/2015 của Hiệu trưởng Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.


Quyết định 1079 V/v ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường ĐH Y Dược