Phân công nhiệm vụ

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

NĂM HỌC 2023-2024

 

1. PGs.Ts.Ds. Nguyễn Thị Ngọc Vân – Trưởng phòng

1.1. Công tác quản lý chung của phòng:

Dư­ới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu tr­ưởng, phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động khoa học công nghệ và quan hệ đối ngoại của phòng:

·     Công tác tổ chức, nhân sự, tài chính; chịu trách nhiệm chung hoạt động của Phòng,

·     Tổ chức đăng ký, xét / tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, Nhà nước và nhiệm vụ KHCN có yếu tố nước ngoài,

·     Tham mưu định hướng các hoạt động KH&CN và hợp tác quốc tế

·     Kiểm tra, đánh giá và tổng kết việc thực hiện các chương trình, đề tài, dự án KHCN cấp Bộ, Nhà nước và nhiệm vụ KHCN có yếu tố nước ngoài,

·     Phân loại, tổ chức định giá và xác lập quyền sở hữu trí tuệ các công trình KHCN,

·     Khai thác và điều phối nguồn lực KHCN của trường,

·     Thực hiện và hỗ trợ công tác Hội đồng KH&ĐT trường,

·     Hướng dẫn, tập huấn chuyên đề KHCN các cấp,

·     Tiếp nhận và xử lý thông tin với các tổ chức trong nước và quốc tế, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các quan hệ hợp tác trong và ngoài nước,

·     Kiểm tra các kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế hàng năm,

·     Dự thảo và ký kết các dự án hợp tác trong nước, quốc tế

·     Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế,

·     Lập kế hoạch xuất bản tạp chí, thực hiện hỗ trợ công tác xuất bản tạp chí Trường.

1.2. Định hướng, kế hoạch và quản lý chung về KHCN: xây dựng chiến lược phát triển hoạt động KHCN của Trường; Xây dựng kế hoạch triển khai công tác KHCN Trường theo từng năm học, học kỳ và tháng; Tham mưu và tư vấn cho các đơn vị và cá nhân các vấn đề về KHCN.

1.3. Quản lý các sáng kiến cải tiến: từ khâu xét duyệt đề c­ương cho đến nghiệm thu sáng kiến. Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các sáng kiến, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các sáng kiến cải tiến, dự án, các hợp đồng KH&CN đã được ký kết.

1.4. Phụ trách công tác hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh: Quản lý việc thực hiện và sử dụng kinh phí hoạt động hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh  và tổ chức thông qua đề cương nghiên cứu. Xây dựng các quy trình Y đức. Giám sát từ khâu xét duyệt hồ sơ cho đến ra quyết định phiếu chấp thuận Y Đức. Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, tiến độ thực hiện các đề tài, kiểm tra, đánh giá các vấn đề liên quan Y Đức, lưu trữ tài liệu các đề tài, dự án KH&CN có liên quan vấn đề đạo đức trong nghiên cứu đã nộp.

1.5. Quản lý xuất bản Tạp chí Y Dược học Cần Thơ (Tiếng Việt, tiếng Anh, tạp chí online): Ban thư ký, biên tập nội dung tạp chí Y Dược học Cần Thơ. Giám sát kế hoạch và tiến độ xuất bản tạp chí, dự trù kinh phí, theo dõi quá trình hoàn thiện bài báo.

2. Ts. Bs. Hoàng Minh Tú - Phó trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ KHCN được phân công như:

2.1. Quản lý đề tài KHCN các cấp: từ khâu xét duyệt đề c­ương cho đến nghiệm thu đề tài. Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các đề tài, dự án, các hợp đồng KH&CN đã được ký kết.

2.2. Quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ của trường : rà soát các đề tài có tính ứng dụng, đề xuất với chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài lập hồ sơ chuyển giao quy trình.

2.3. Hỗ trợ quản lý công tác hoạt động hội đồng Y Đức của trường: tổ chức triển khai xét duyệt Y Đức cho các đề tài nghiên cứu Y Sinh học thực hiện trong trường, tham mưu cho hội đồng về các quy trình xét duyệt.

2.4. Quản lý công tác hoạt động KHCN của giảng viên:  theo dõi và xác nhận thông tin NCKH, quản lý giờ hoạt động KHCN của cán bộ thực hiện trên phần mềm tích hợp.

2.6. Xây dựng mới và cập nhật các quy định về quản lý hoạt động KHCN của trường: Quy định chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, sáng kiến cải tiến.

2.4. Tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) các Hội nghị, Hội thảo: bao gồm trong và ngoài nước tại trường, hội nghị theo chuyên đề thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ cấp Trường theo yêu cầu.

2.5. Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của trường về mảng hoạt động KHCN: viết báo cáo tự đánh giá, tổng hợp cơ sở dữ liệu KHCN bao gồm đề tài, bài báo, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, hội nghị hội thảo, danh mục minh chứng.

2.6. Công tác khác: cơ sở dữ liệu KHCN, quản lý, cập nhật các thông tin website phòng mảng KHCN để quảng bá hình ảnh Trường và đẩy mạnh hợp tác trong KHCN; Theo dõi, cập nhật bản tin trên website thường xuyên; quản lý hoạt động đánh giá KHCN của giảng viên.

Thay thế Trưởng phòng giải quyết công việc liên quan đến KHCN khi Trưởng phòng vắng mặt.

3. PGS. TS.DS. Nguyễn Thắng – Phó trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ quan hệ đối ngoại được phân công như:

3.1. Định hướng, kế hoạch và quản lý chung về quan hệ đối ngoại: cùng với Trưởng Phòng xây dựng chiến lược phát triển hoạt động quan hệ đối ngoại của Trường; Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quan hệ đối ngoại của Trường theo từng học kỳ và năm học; Tham mưu và tư vấn cho các đơn vị và cá nhân về các hợp tác trong nước và quốc tế; Giải quyết công việc liên quan quan hệ đối ngoại khi Trưởng phòng vắng mặt.

3.2. Quản lý đoàn vào, giảng viên và sinh viên quốc tế: Hỗ trợ thủ tục nhập cảnh; Thủ tục đoàn vào; Tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế đến Trường làm việc; Phối hợp với các cơ quan ngoài Trường gồm Công an, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế trong việc đón tiếp, quản lý và giải quyết vấn đề phát sinh; Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Trường thực hiện tốt chế độ báo cáo và kiểm tra việc phối hợp của đơn vị với cá nhân, tổ chức nước ngoài; Báo cáo kết quả làm việc cho Ban Giám hiệu Trường và các cơ quan; Phối hợp với đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế đến học tập; Hỗ trợ mời giảng viên, chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyển giao công nghệ tại Trường theo chương trình hợp tác.

3.3. Quản lý đoàn ra: Tìm kiếm, giới thiệu và phối hợp hỗ trợ việc tham gia các học bổng, giải thưởng và chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn cho các cán bộ và sinh viên Trường; Lưu các quyết định đoàn ra, các báo cáo kết quả học tập, làm việc.

3.4. Chương trình ký kết hợp tác: Xác định nhu cầu hợp tác cụ thể từ các đơn vị thuộc Trường; Tìm kiếm và mời khách vào tham quan, làm việc hoặc giao lưu trao đổi hợp tác với Trường và các đơn vị trực thuộc; Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung bản ghi nhớ và các văn bản về hợp tác trong nước và quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt; Tổ chức lễ ký kết hợp tác; Định kỳ rà soát việc triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết của Trường và các đơn vị; Hỗ trợ các đơn vị triển khai các dự án hợp tác về đào tạo, NCKH, chăm sóc sức khoẻ và phục vụ cộng đồng.

3.5. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, sự kiện có người nước ngoài thuộc các chương trình, dự án mà Phòng làm đầu mối thực hiện hoặc theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

3.6. Hỗ trợ công bố bài báo khoa học quốc tế: Tìm kiếm, giới thiệu và phối hợp hỗ trợ việc tham dự các hội nghị hội thảo quốc tế cho cán bộ và sinh viên Trường; Tìm kiếm và giới thiệu các tạp chí quốc tế phù hợp cho cán bộ Trường.

3.7. Phụ trách công tác Đảm bảo Chất lượng của Trường về mảng hoạt động quan hệ đối ngoại: viết báo cáo tự đánh giá, tổng hợp cơ sở dữ liệu quan hệ đối ngoại, danh mục minh chứng.

3.8. Công tác khác: Cải tiến nội dung website tiếng Anh để quảng bá hình ảnh Trường và đẩy mạnh hợp tác quốc tế; Cập nhật bản tin trên website tiếng Anh; Quản lý Đội sinh viên hỗ trợ HTQT và bài báo quốc tế.

4. Ths. Lê Thị Nhân Duyên - Giảng viên chuyên trách

Giúp việc cho Trưởng/Phó phòng triển khai công tác quản lý hoạt động KHCN:

 4.1. Hoạt động khoa học công nghệ

·      Kế hoạch sử dụng kinh phí và dự toán cho các hoạt động KHCN,

·      Quản lý việc thực hiện và sử dụng kinh phí nhiệm vụ KHCN,

·      Quản lý việc thực hiện và sử dụng kinh phí nhiệm vụ KHCN cấp Trường và tổ chức nghiệm thu.

·      Xác lập hồ sơ, đăng ký, xét tuyển chọn, nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở của giảng viên.

·      Theo dõi việc tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) các Hội nghị, Hội thảo khoa học tại trường, Hội nghị theo chuyên đề thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ cấp Trường theo yêu cầu

·      Cập nhật các quy định về quản lý hoạt động KHCN của trường,

·      Hướng dẫn, tập huấn chuyên đề KHCN.

·      Thực hiện một số báo cáo về hoạt động KHCN: báo cáo giao ban hành chính và giao ban trường, báo cáo sơ kết, tổng kết năm học, báo cáo quí KĐCL

4.2.  Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

·      Ban thư ký, biên tập nội dung tạp chí Y Dược học Cần Thơ

·      Lập kế hoạch xuất bản tạp chí, dự trù kinh phí, liên hệ nhà in, nhận bài báo gửi, theo dõi quá trình hoàn thiện bài báo, market chế bản tạp chí định kỳ; tạp chí xuất bản phục vụ SĐH.

4.3. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh

Thư ký hành chính: Hỗ trợ quản lý việc thực hiện và sử dụng kinh phí hoạt động hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh  và tổ chức thông qua đề cương nghiên cứu.

4.4. Công tác kiểm định chất lượng trường (mảng KHCN)

Lưu trữ minh chứng, cập nhật danh mục minh chứng và bổ sung minh chứng về KHCN.

5. Giảng viên chuyên trách

5.1. Công tác văn thư Phòng KHCN-QHĐN:

Hỗ trợ thực hiện một số công tác văn thư bao gồm nhận và gửi email cả phòng công văn từ VPĐT; ghi biên bản, chuẩn bị tài liệu họp phòng (nếu có); phản hồi công văn của phòng ban theo phân công của Trưởng/Phó phòng và dự trù văn phòng phẩm, tiếp nhận và nhắc việc lãnh đạo phòng một số báo cáo liên quan KHCN-QHĐN.

5.2. Hoạt động khoa học công nghệ

·      Theo dõi việc tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) các Hội nghị, Hội thảo khoa học tại trường, Hội nghị theo chuyên đề thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ cấp Trường của các đơn vị gửi lên phòng.

·      Hoạt động chuyển giao công nghệ và nguồn thu KHCN của trường: soạn thảo quy định, theo dõi các hoạt động chuyển giao công nghệ

·      Thông tin KHCN & Sở hữu trí tuệ:  Quản lý và xác lập hồ sơ quyền SHTT công trình KHCN; Hướng dẫn tra cứu sáng chế, công trình KHCN; Hướng dẫn, tập huấn chuyên đề KHCN về SHTT, Hỗ trợ thống kê CSDL KHCN phục vụ hoạt động KHCN và báo cáo (khi có yêu cầu)

·      Hỗ trợ quản lý, nhập dữ liệu giờ hoạt động KHCN công tác KHCN của CBVC trường.

5.3. Website phòng

Quản lý, thiết kế, cập nhật thông tin, thông báo và hoạt động KHCN trên website Phòng KHCN-QHĐN.

5.4. Công tác kiểm định chất lượng: cập nhật danh mục minh chứng và bổ sung minh chứng KĐCL. Lưu trữ cơ sở dữ liệu KHCN trong nước của giảng viên; Lưu trữ minh chứng, cập nhật danh mục minh chứng và bổ sung minh chứng về kết quả liên quan nhiệm vụ được giao.

6. Ts. Phan Thị Ngọc Nga - Giảng viên kiêm nhiệm

6.1. Phụ trách hoạt động sáng kiến cải tiến:

·      Hỗ trợ quản lý việc thực hiện và tổ chức thông qua đề cương sáng kiến cải tiến.

·      Xây dựng các quy trình sáng kiến cải tiến.

·      Tổ chức nghiệm thu, công nhận sáng kiến và lưu trữ hồ sơ SKCT.

6.2. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

  • Ban thư ký, biên tập nội dung tạp chí Y Dược học Cần Thơ
  • Văn thư tạp chí Tiếng Việt: nhận mail và trả lời mail tác giả, đọc bài báo, xem hình thức bài báo, kiểm tra biên lai đóng phí; Gửi bài báo cho phản biện; Nhận bài của phản biện và gửi cho tác giả (truyền thống và email); nhận bài sửa của tác giả và gửi lại cho phản biện (lần 1, lần 2)

·      Phụ trách một số hoạt động xuất bản tạp chí: lập kế hoạch, theo dõi tiến độ bình duyệt bài  báo, dự trù kinh phí, liên hệ nhà in, nhận bài báo gửi, theo dõi quá trình hoàn thiện bài báo, tham gia market chế bản tạp chí định kỳ; tạp chí xuất bản phục vụ SĐH.

·      Hỗ trợ phát triển tạp chí trường hòa nhập quốc tế: chỉ số DOI, crosreff, vào danh mục ACI…

7. Ths. Bs. Hà Thị Thảo Mai - Giảng viên kiêm nhiệm

7.1. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

  • Tiếp nhận bài báo gửi Tạp chí Y Dược học Cần Thơ; Gửi bài báo cho phản biện; Nhận bài của phản biện và gửi cho tác giả (truyền thống và email); nhận bài sửa của tác giả và gửi lại cho phản biện (lần 1, lần 2).
  • Cập nhật Website Tạp chí: Giám sát nội dung Website Tạp chí Y Dược học Cần Thơ: upload các bài báo đã xuất bản lên website.
  • Công tác sau xuất bản: Phát hành tạp chí cho tác giả, các cơ quan đơn vị liên quan, nộp lưu chiểu và thanh lý hợp đồng xuất bản.

·      Hỗ trợ phát triển tạp chí trường hòa nhập quốc tế: chỉ số DOI, crosreff, vào danh mục ACI…

7.2. Quản lý tài sản- thiết bị đơn vị: Theo dõi, quản lý hồ sơ, sữa chữa trang thiết bị, kiểm kê tài sản đơn vị, lập dự trù mua thiết bị mới của đơn vị.

            Hỗ trợ công tác QHĐN khi cần.

8. Giảng viên kiêm nhiệm

Hỗ trợ hoạt động hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y Sinh:

  • Hỗ trợ việc thực hiện từ khâu xét duyệt hồ sơ cho đến ra quyết định phiếu chấp thuận Y Đức.
  • Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, tiến độ thực hiện các đề tài, kiểm tra, đánh giá các vấn đề liên quan Y Đức, lưu trữ tài liệu các đề tài, dự án KH&CN có liên quan vấn đề đạo đức trong nghiên cứu đã nộp.

9. Bs. Nguyễn Văn Minh - Giảng viên kiêm nhiệm

Hỗ trợ hoạt động khoa học công nghệ cấp Cơ sở-sinh viên

·      Lập kế hoạch việc thực hiện và sử dụng kinh phí nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở của sinh viên.

·      Theo dõi việc thực hiện và sử dụng kinh phí nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở của sinh viên và tổ chức nghiệm thu.

·      Xác lập hồ sơ, đăng ký, xét tuyển chọn, nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở của sinh viên

·      Theo dõi việc tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) các Hội nghị, Hội thảo khoa học tại trường, Hội nghị theo chuyên đề thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ cấp cơ sở của sinh viên

·      Hỗ trợ xây dựng quy trình giải quyết công việc liên quan đề tài sinh viên NCKH: quy trình hướng dẫn đề tài sinh viên NCKH….

10. CN. Nguyễn Thị Như Trang – Chuyên viên

Giúp việc cho Trưởng/Phó phòng triển khai công tác hợp tác quốc tế:

10.1. Văn thư:

Công tác văn thư vQHĐN: chuyển công văn đi hợp tác quốc tế, thực hiện theo bút phê và lưu trữ về hợp tác quốc tế; thực hiện sao chép, đánh máy tài liệu về QHĐN; tài liệu họp QHĐN; Dự thảo, báo cáo công văn, quy định và quy trình về QHĐN theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng; Cập nhật thông tin lên mạng Trường về các hoạt động QHĐN: các quy định, các văn bản liên quan đến hợp tác quốc tế theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng. Cập nhật bản tin trên website tiếng Anh. Tìm kiếm, giới thiệu và hỗ trợ việc tham dự các học bổng, hội nghị, hội thảo quốc tế cho các cán bộ và sinh viên Trường.

Hỗ trợ công tác KHCN khi cần.

10.2. Quản lý đoàn vào, giảng viên và sinh viên quốc tế:

·      Hỗ trợ thủ tục nhập cảnh; Gia hạn visa sinh viên/ khách nước ngoài; Thủ tục đoàn vào: Lập/tổng hợp kế hoạch, dự trù kinh phí, gửi CV các cơ quan chức năng/bệnh viện thực hành, xin phép BYT…;

·      Hỗ trợ tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế đến Trường; Hỗ trợ kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo, và kiểm tra việc phối hợp của đơn vị với cá nhân, tổ chức nước ngoài;

·      Hỗ trợ quản lý sinh viên quốc tế; Hỗ trợ mời giảng viên, chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyển giao công nghệ tại Trường.

·      Các khâu chuẩn bị hậu cần: Xin xe đưa đón, lên lịch công tác, báo HCTH hỗ trợ hậu cần (bandroll, nước, trái cây, mời cơm..); Giấy chứng nhận, quà lưu niệm; Thanh toán kinh phí; Đăng bản tin…

10.2. Quản lý đoàn ra: Lưu các quyết định đoàn ra, các báo cáo kết quả học tập, làm việc.

10.3. Chương trình ký kết hợp tác trong nước và quốc tế:

·      Hỗ trợ xác định nhu cầu hợp tác cụ thể từ các đơn vị thuộc Trường; hỗ trợ tìm kiếm và liên hệ đối tác và mời khách vào thăm quan, làm việc hoặc giao lưu trao đổi hợp tác với Trường và các đơn vị trực thuộc; hỗ trợ soạn thảo nội dung bản ghi nhớ và các văn bản về hợp tác trong nước và quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt;

·      Hỗ trợ tổ chức lễ ký kết hợp tác; Hỗ trợ rà soát việc triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết của Trường và các đơn vị.

10.4. Hỗ trợ công bố bài báo quốc tế:  Hỗ trợ cán bộ thanh toán công bố quốc tế

10.5.Giúp Trưởng/Phó phòng trong công tác kiểm định chất lượng: lưu trữ minh chứng, cập nhật danh mục minh chứng và bổ sung minh chứng về QHĐN.

11. Ths. Ds. Lê Thị Cẩm Tú - Giảng viên kiêm nhiệm

11.1. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ-số tiếng Anh

·     Ban thư ký, biên tập nội dung tạp chí Y Dược học Cần Thơ-số tiếng Anh

·     Lập kế hoạch xuất bản tạp chí, dự trù kinh phí, liên hệ nhà in, nhận bài báo gửi, theo dõi quá trình hoàn thiện bài báo, tham gia market chế bản tạp chí tiếng Anh.

11.2. Chương trình ký kết hợp tác trong nước và quốc tế: Hỗ trợ tổ chức lễ ký kết hợp tác. Hỗ trợ triển khai các dự án QHĐN về KHCN; các dự án QHĐN có liên quan đến lĩnh vực dược và khoa học cơ bản.

11.3. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, sự kiện có người nước ngoài thuộc các chương trình, dự án mà Phòng làm đầu mối thực hiện hoặc theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

11.4. Công tác khác: Trực tiếp quản lý và phân công Đội sinh viên hỗ trợ bài báo quốc tế. Hỗ trợ công tác KHCN khi cần.

12. Lâm Nhựt Anh - Giảng viên kiêm nhiệm

12.1. Chương trình ký kết hợp tác: Hỗ trợ tổ chức lễ ký kết hợp tác. Hỗ trợ triển khai các dự án HTQT về Chăm sóc sức khoẻ và phục vụ cộng đồng; các dự án QHĐN có liên quan đến lĩnh vực Y, YTCC.

12.2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, sự kiện có người nước ngoài thuộc các chương trình, dự án mà Phòng làm đầu mối thực hiện hoặc theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu

12.3. Công tác kiểm định chất lượng: Lưu trữ cơ sở dữ liệu bài báo quốc tế của giảng viên

12.4. Công tác khác: Cải tiến nội dung website tiếng Anh Trường; cập nhật các bản tin về QHĐN. Hỗ trợ quản lý Đội sinh viên hỗ trợ bài báo quốc tế; Hỗ trợ công tác KNCN khi cần.