Phân công nhiệm vụ
Thạc sĩ Châu Minh Khoa Chức vụ: Trưởng Phòng 

Trách nhiệm:  Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động và công tác của Trung tâm; Công tác hành chính quản trị, quản lý viên chức và người lao động của đơn vị. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

1.1. Công tác công nghệ thông tin trong quản lý

Công tác qui hoạch, phát triển công nghệ thông tin Trường; Xây dựng, triển khai các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động công nghệ thông tin trong Trường; công tác xây dựng và phát triển hệ thống: Hệ thống mạng trục, mạng trung tâm, cơ sở hạ tầng mạng, hệ thống bảo mật mạng Trường; Hệ thống máy chủ, hệ thống sao lưu dữ liệu dự phòng, xây dựng và phát triển hệ thống máy tính, tivi Trường; công tác xây dựng và phát triển các dịch vụ và các ứng dụng trên hệ thống mạng của Trường.

1.2. Công nghệ thông tin trong đào tạo

Công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng mạng, phần mềm ứng dụng trong Trường; công tác đào tạo chứng chỉ công nghệ thông tin theo quy định;

1.3. Công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

Công tác đăng tải, quản lý thông tin trên website Trường; công tác tuyên truyền, quảng cáo trên website Trường.

Liên hệ
Email: cmkhoa@ctump.edu.vn
ĐT: 0710 37 31 535

Kỹ sư Trần Việt Xô    Chức vụ: Giảng viên

Trách nhiệm : Kiêm nhiệm tại Bộ môn Tin học Khoa KHCB

Thực hiện công tác hành chính quản trị, văn phòng và các công tác sau:

3.1. Công tác công nghệ thông tin trong quản lý

Quản trị hệ thống server; Quản lý phòng server Trường; Quản trị phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, email cán bộ và sinh viên; Sao lưu dữ liệu website Trường và tất cả các phần mềm do Trung tâm quản lý;

Quản lý tài sản tại Trung tâm.

3.2. Công nghệ thông tin trong đào tạo

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng; Quản lý văn bằng chứng chỉ tin học.

3.3. Công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

Chụp ảnh các sự kiện Trường tổ chức, quản trị website Trường, cập nhật thông tin, phát triển website Trường;

Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản.

Liên hệ
Email: tvxo@ctump.edu.vn
ĐT: 0710 37 31 535

Kỹ sư Nguyễn Văn Bình    Chức vụ: Chuyên viên

Trách nhiệm: Trực tiếp thực hiện các công tác sau:

4.1. Công tác công nghệ thông tin trong quản lý

Công tác quản trị mạng; Quản trị hệ thống mạng trục của trường;

Quản lý tất cả các thiết bị mạng trung tâm, mạng trục, hạ tầng mạng, mạng wifi, công tác an ninh mạng của Trường;

Thực hiện công tác sửa chữa, thay thế, khắc phục sự cố mạng, máy tính, máy in và thiết bị tin học khác;

Quản lý tất cả các phòng máy tính của tại Trung tâm;

4.2. Công nghệ thông tin trong đào tạo

Hướng dẫn sử dụng máy tính, mạng và các tiết bị tin học khác

Liên hệ
Email: nvbinh@ctump.edu.vn
ĐT: 0710 37 31 535

Đỗ Thị Cẩm Hồng    Chức vụ: Văn thư
 

Liên hệ
Email: dtchong@ctump.edu.vn