Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng

Phòng Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin; Truyền thông.

II. Nhiệm vụ

1. Cơ sở hạ tầng thông tin

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin.

- Xây dựng, triển khai, rà soát, cập nhật, bổ sung các quy trình, quy định về quản lý, khai thác và duy trì hoạt động hệ thống công nghệ thông tin.

- Đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin.

-  Quản lý, quản trị, vận hành, duy trì, nâng cấp, xây dựng và phát triển:

+ Cơ sở hạ tầng mạng máy tính; Hệ thống mạng trục; Hệ thống mạng cục bộ (LAN); Hệ thống mạng không dây; Hệ thống mạng tích hợp; Các đường truyền Internet của Trường;

+ Trung tâm dữ liệu; Hệ thống máy chủ; Hệ thống cơ sở dữ liệu;

+ Hệ thống bảo mật an toàn thông tin, dữ liệu; Hệ thống sao lưu dữ liệu;

+ Hệ thống máy tính, thiết bị tin học;

- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng, thẩm định và giám sát thực hiện các dự án CNTT. Tiếp nhận, quản lý, hướng dẫn vận hành các hệ thống CNTT từ các dự án nhà nước hoặc của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bàn giao cho Trường.

- Thực hiện công tác sửa chữa, thay thế thiết bị cơ sở hạ tầng thông tin và thiết bị tin học khác.

- Quản lý và tạo điều kiện thúc đẩy công tác hợp tác về công nghệ thông tin.

- Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Phối hợp, liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá nhân theo quy định để thực hiện cung cấp các dịch vụ CNTT phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

- Quản lý thống kê về công nghệ thông tin.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin

- Tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Trường.

- Quản lý, quản trị, vận hành, duy trì, nâng cấp, xây dựng và phát triển:

+ Các ứng dụng và dịch vụ mạng; Cổng thông tin điện tử Trường, website các đơn vị;

+ Hệ thống thông tin tích hợp; Hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm ứng dụng;

+ Hệ thống dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng;

+ Hệ thống dạy và học trực tuyến; Hệ thống hội nghị, hội thảo qua mạng.

- Cấp phát và quản lý các tài khoản người dùng sử dụng các dịch vụ CNTT như Email, website, hệ thống mạng không dây, phần mềm quản lý và các dịch vụ mạng trong Trường.

- Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân, người học của Trường: Sử dụng hệ thống thư điện tử, phần mềm, mạng cục bộ, mạng internet, dịch vụ mạng và các ứng dụng công nghệ thông tin khác.

3. Truyền thông

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển truyền thông.

- Xây dựng, triển khai, rà soát, bổ sung các quy trình, quy định trong lĩnh vực truyền thông của Trường.

-Quản lý việc khai thác, sản xuất thông tin, đăng tải các thông tin website tiếng Anh, tiếng Việt của Trường.

- Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên truyền thông của Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài).

- Tổ chức và quản lý các trang mạng xã hội của Trường.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức truyền thông; Quản lý hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác truyền thông.

- Tổ chức thực hiện bản tin nội bộ, các ấn phẩm truyền thông của Trường; Quản lý tư liệu truyền thống số của Trường.

- Liên hệ và khai thác mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng báo, đài để đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu của Trường.