Chức năng nhiệm vụ
 
CHỨC NĂNG

Phòng Công nghệ Thông tin có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác: công nghệ thông tin trong công tác quản lý; công nghệ thông tin trong công tác đào tạo; công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Trường theo các quy định hiện hành.

NHIỆM VỤ

1. Công nghệ thông tin trong công tác quản lý

1.1. Nghiên cứu, xây dựng, kế hoạch định hướng về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong Trường trình Hiệu Trưởng phê duyệt;

1.2. Xây dựng, triển khai các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động công nghệ thông tin trong Trường đúng các quy định của pháp luật;

1.3. Xây dựng, quản lý, vận hành, duy trì và phát triển: hệ thống mạng trung tâm; hệ thống mạng trục; cơ sở hạ tầng mạng; hệ thống bảo mật; hệ thống Server Trung tâm; hệ thống lưu trữ dữ liệu Trung tâm của Trường;

1.4. Xây dựng, quản lý, phát triển các dịch vụ mạng và các ứng dụng trên hệ thống mạng của Trường;

1.5. Xây dựng và phát triển hệ thống máy tính, tivi của Trường;

1.6. Thực hiện công tác sửa chữa, thay thế thiết bị mạng, máy tính, máy in, tivi và thiết bị tin học khác.

2. Công nghệ thông tin trong công tác đào tạo

2.1. Tập huấn hướng dẫn sử dụng máy tính, mạng, các thiết bị tin học và phần mềm ứng dụng của Trường;

2.2. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại các kỹ năng về công nghệ thông tin; tổ chức kiểm tra, thi cấp chứng chỉ công nghệ thông tin theo quy định; liên kết với các Trung tâm, cơ sở đào tạo tin học tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi chứng chỉ công nghệ thông tin.

3. Công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

3.1. Đăng tin tuyên truyền phổ biến các hoạt động của Trường lên website Trường;

3.2. Thực hiện quảng cáo trên website Trường.