Sinh viên 5 tốt
Nhằm giúp đỡ các sinh viên chưa đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, được sự chỉ đạo của Hội Sinh viên Trường theo tinh thần Thông báo 02-TB/HSV ký ngày 05 tháng 08 năm 2021, mô hình sinh viên 5 tốt hỗ trợ 01-02 sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” đã được triển khai trong năm học.


Quyết định công nhận các cá nhân đạt sinh viên 5 tốt cấp Trường