Hệ thống văn bản
Nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất trong các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Trường, Ban thư ký Hội Sinh viên Trường hướng dẫn quy trình, thủ tục kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành các đơn vị trực thuộc Hội sinh viên trường. Cụ thể như sau:


Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam (sửa đổi bổ sung); Căn cứ điều kiện thực tế công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018 của Hội sinh viên trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Ban thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ban hành Hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản, hồ sơ năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:


Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, hạn chế việc thất thoát Đoàn số, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn; Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên cho các đoàn viên các khóa năm cuối như sau:


Căn cứ Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018; Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Y dược Cần Thơ hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2018 như sau:


Để đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục về công tác tổ chức, giúp cơ sở nắm rõ quy trình đề nghị Ban Thường vụ Đoàn trường công nhận hoặc thay đổi nhân sự Ban Chấp hành Đoàn các cấp; đề nghị, giới thiệu khắc, đổi con dấu Đoàn. Ban Tổ chức Kiểm Tra Đoàn trường Đại Học Y Dược Cần Thơ hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:


- Căn cứ vào điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Xét đề nghị các đoàn khoa về tình hình lưu trữ, cấp thẻ đoàn viên - Nay Ban tổ chức kiểm tra hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ đoàn, sổ đoàn cho các đoàn viên