Quy định - Quy chế

Ngày 12/12/2012, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn đã phản ánh được xu thế phát triển của thanh niên, của tổ chức Đoàn, đảm bảo tính kế thừa những nội dung của Điều lệ Đoàn khóa IX và những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đoàn đã được tổng kết trong nhiệm kỳ 2007 - 2012. Điều lệ Đoàn khóa X có những điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản sau:


Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII; Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, căn cứ điều kiện thực tế của công tác Hội và phong trào sinh viên, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, cụ thể như sau:Đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 12/12/2012


Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, hạn chế việc thất thoát Đoàn số, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn; Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên cho các đoàn viên các khóa năm cuối như sau:


Căn cứ Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018; Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Y dược Cần Thơ hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2018 như sau:


Để đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục về công tác tổ chức, giúp cơ sở nắm rõ quy trình đề nghị Ban Thường vụ Đoàn trường công nhận hoặc thay đổi nhân sự Ban Chấp hành Đoàn các cấp; đề nghị, giới thiệu khắc, đổi con dấu Đoàn. Ban Tổ chức Kiểm Tra Đoàn trường Đại Học Y Dược Cần Thơ hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:


HƯỚNG DẪN V/v cấp lại thẻ đoàn, sổ đoàn và hồ sơ đoàn viên


Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ giữa hai kỳ Đại hội đại biểu. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ có trách nhiệm và quyền hạn sau:


Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Cần Thơ khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 05 chương, 23 điều, cụ thể như sau: