Quy định - Quy chế


Ngày 12/12/2012, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn đã phản ánh được xu thế phát triển của thanh niên, của tổ chức Đoàn, đảm bảo tính kế thừa những nội dung của Điều lệ Đoàn khóa IX và những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đoàn đã được tổng kết trong nhiệm kỳ 2007 - 2012. Điều lệ Đoàn khóa X có những điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản sau:


Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII; Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, căn cứ điều kiện thực tế của công tác Hội và phong trào sinh viên, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, cụ thể như sau:Đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 12/12/2012


Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, hạn chế việc thất thoát Đoàn số, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn; Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên cho các đoàn viên các khóa năm cuối như sau: