Văn bản
CTUMP

Điều lệ đoàn khóa XI Hướng dẫn số 16-HD/TWĐTN - TCKT Thông báo số 07-TB/ĐTNQuyết định 1048 /QĐ-ĐHYDCT ngày 27 tháng 9 năm 2017 về việc Ban hành quy định đào tạo liên tục của Trường ĐHYD Cần Thơ


Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện và Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của Cán bộ y tế


Quyết định 1406/QĐ-ĐHYDCT về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần của Trường đại học Y Dược Cần Thơ ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2017


Hướng dẫn soạn thảo văn bản

Hướng dẫn 29-HD/TWĐTN-VP


Văn bản

Thông tư 01 Quy định thể thức văn bản của Bộ nội vụ ngày 19 tháng 01 năm 2011