Văn bản
CTUMP

Các chi đoàn cập nhật dữ liệu sổ quản lý cấp chi đoàn


CTUMP

Bảng phân công nhiệm vụ Ban chủ nhiệm Khoa


CTUMP

Điều lệ đoàn khóa XI Hướng dẫn số 16-HD/TWĐTN - TCKT Thông báo số 07-TB/ĐTNQuyết định 1048 /QĐ-ĐHYDCT ngày 27 tháng 9 năm 2017 về việc Ban hành quy định đào tạo liên tục của Trường ĐHYD Cần Thơ


Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện và Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của Cán bộ y tế


Quyết định 1406/QĐ-ĐHYDCT về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần của Trường đại học Y Dược Cần Thơ ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2017


Hướng dẫn soạn thảo văn bản

Hướng dẫn 29-HD/TWĐTN-VP


Văn bản

Thông tư 01 Quy định thể thức văn bản của Bộ nội vụ ngày 19 tháng 01 năm 2011