Đào tạo

Chương trình kế hoạch thực tập năm học 2019-2020


Tài liệu dùng cho giảng dạy năm học 2019-2020Chương trình thực tập điều dưỡng cộng đồng K29 tại Cần Thơ


Lịch giảng học kỳ II năm học 2018 - 2019 Bộ môn điều dưỡng cộng đồng
Quyết định cố vấn học tập và quy định khu tự học


BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2016 - 2017