Các bộ môn

1.         Bộ môn Toán

2.         Bộ môn Vật lý- Lý sinh

3.         Bộ môn Hóa học

4.         Bộ môn Sinh – Di truyền

5.         Bộ môn Ngoại ngữ

6.         Bộ môn Tin học

7.         Bộ môn Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

8.         Bộ môn Giáo dục thể chất