Liên hệ

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

1. Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường ĐHYD Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Khoa Răng Hàm Mặt-Khoa Dược

Điện thoại: 02923.733553

Email Đoàn Thanh niên: doantn@ctump.edu.vn

Email Hội sinh viên: hoisinhvien@ctump.edu.vn

Website: www.ctump.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/doantn.ctump/

2. Cán bộ chủ chốt:

                - Đ/c Phạm Hoàng Khánh – Bí thư Đoàn Trường ĐHYDCT

               + Điện thoại: 0918.614.097

               + Email: phkhanh@ctump.edu.vn

     - Đ/c Vũ Tấn Thọ – Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHYDCT                   

   + Điện thoại: 0972.787.752

               + Email: vttho@ctump.edu.vn

     - Đ/c Nguyễn Thái Thông – Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHYDCT

               + Điện thoại: 0356.597.968

               + Email: nthaithong@ctump.edu.vn

     - Đ/c Lê Trung Hiếu – Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Trường ĐHYDCT

         + Điện thoại: 0932.886.374

               + Email: lthieu@ctump.edu.vn

     - Đ/c Phạm Thị Bé Kiều – Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Trường ĐHYDCT

         + Điện thoại: 0902.397.748

               + Email: ptbkieu@ctump.edu.vn

      - Đ/c Ngô Hoàng Long – Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Trường ĐHYDCT

               + Điện thoại: 0352.651.296

               + Email: nhlong@ctump.edu.vn

       - Đ/c Nguyễn Đức Toàn – Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Trường ĐHYDCT

               + Điện thoại: 0332.002.752

                                 + Email: ndtoan@ctump.edu.vn

              - Đ/c Nguyễn Thị Hoài Trang – Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn Trường ĐHYDCT

               + Điện thoại: 0394561846

               + Email: nthtrang@ctump.edu.vn

                             - Đ/c Triệu Phượng Hằng – UV BTV Đoàn Trường ĐHYDCT

               + Điện thoại: 0329.054.879

               + Email: 1853010770@student.ctump.edu.vn

3. Chuyên viên:

           - Đ/c Nguyễn Đông Hồ

               + Điện thoại: 078.378.9393

                                  + Email: ndho@ctump.edu.vn