Văn bản

QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐI


QUY TRÌNH TRÌNH KÝ VĂN PHÒNG KHOA DƯỢC


QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN


Để có cơ sở thẩm định tiêu chuẩn định mức, phòng QTTB đề nghị các đơn vị lập bổ sung báo cáo tiêu chuẩn định mức của đơn vị mình theo biểu đính kèm Trân trọng


Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân


Ngày ban hành: 08/05/2017 Ngày có hiệu lực: 01/07/2017


QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2017/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT


Ngày ban hành: 06/04/2016 Ngày có hiệu lực: 01/01/2017