Tra cứu kết quả tuyển sinh
Năm tuyển sinh: Ghi chú:
   - Họ tên phải có dấu.
Hoặc
   - Số báo danh bỏ phần chữ và các số 0 ở đầu.
VD: YCT.B.00111, chỉ nhập: 111
Loại hình đào tạo:
Họ Tên hoặc SBD:
Ngành:
Liên hệ tư vấn Tuyển sinh

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Tầng trệt, Nhà Khoa Y, ĐHYDCT

Điện thoại: 0710 3 831 531

Email: daotao@ctump.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Tầng trệt, Nhà Khoa Y, ĐHYDCT

Điện thoại: 0710 3 508 917

Email: sdh@ctump.edu.vn