Thông báo
Kế hoạch về việc tổ chức thông qua hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp sau đại học cấp khoa năm học 2021-2022 (kế hoạch đính kèm)THÔNG BÁO CHỦ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2022


THÔNG BÁO BAN HÀNH TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022Khảo sát việc làm của sinh viên YK40 sau 01 năm tốt nghiệp


THÔNG BÁO BAN HÀNH TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021