Thông báo

Thông báo về việc kiểm tra số liệu, hồ sơ bệnh án tại bệnh viện thực hành năm 2024


Thông báo ban hành một số tài liệu ôn thi tuyển sinh SĐH năm 2024 do Khoa Y quản lý


Kế hoạch về việc tổ chức thông qua hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp sau đại học cấp khoa năm học 2021-2022 (kế hoạch đính kèm)THÔNG BÁO CHỦ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2022


THÔNG BÁO BAN HÀNH TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022