Thông báo

Thông báo triệu tập sinh viên Y K40 gặp mặt Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Y về Kế hoạch thực tập Định hướng cơ bản chuyên khoa tại Tỉnh

Nội dung Gặp mặt Ban chủ nhiệm Khoa Y - Tuần Sinh hoạt công dân năm học 2019-2020