Mode:         
Nghiên cứu sinh
Thông báo về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2014
[ Cập nhật vào ngày (18/06/2014) ]


           BỘ Y TẾ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                               

Số: 436 /TB-ĐHYDCT-ĐTSĐH                          Cần Thơ, ngày 25 tháng 05 năm 2014

                 

 

THÔNG BÁO

V/V TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014

 

                Kính gửi:  

                                    -    Các Sở Y tế;

-         Các bệnh viện TW, tỉnh;

-         Các Trường Đại học Y, Dược, Y tế công cộng;

-         Các Trường Cao đẳng Y tế và Trung tâm Y tế.

  

- Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sỹ;

- Được phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 như sau:

 

I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

1. Thời gian đào tạo

- Đối với người có bằng thạc sĩ, chuyên khoa II đúng chuyên ngành là 3 năm;

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học chính qui là 4 năm.

2. Chuyên ngành tuyển sinh:

- Y tế công cộng.

- Ngoại khoa.

 

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:  Xét tuyển

Xét hồ sơ dự tuyển; thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu trước Hội đồng chuyên môn của nhà Trường.

 

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Văn bằng:

Thí sinh dự tuyển phải có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng thạc sĩ, chuyên khoa II đúng với chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

b) Có bằng đại học hệ chính qui trình độ loại khá, giỏi; 

2. Thâm niên công tác:

- Tốt nghiệp đại học loại khá: đủ 12 tháng trở lên.

- Thạc sĩ, chuyên khoa II, tốt nghiệp đại học loại giỏi: được dự thi ngay.


3. Ngoại ngữ

Thí sinh dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau:

a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1, cụ thể như sau:

- Tiếng Anh:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

B1

4.5

450   PBT 133   CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B2

5.5

500   BPT 173   CBT   61   iBT

600

First     FCE

Busines Vantage

60

- Một số tiếng khác:

Cấp độ (CEFR)

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng  Nhật

B1

TRKI 1 

DELF B1

 TCF niveau 3

B1

ZD

HSK        cấp độ 3      

JLPT  N4

B2

TRKI 2 

DELF B2

 TCF niveau 4

B2

TestDaF level 4

HSK        cấp độ 4    

JLPT     N3

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

4. Bài báo: Có ít nhất một bài báo thuộc chuyên ngành rộng.

5. Có bài luận và đề cương về dự định nghiên cứu (có mẫu kèm theo).

6. Có hai thư giới thiệu (có mẫu kèm theo) của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành với thí sinh dự thi; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Thư giới thiu phải có nhng nhận xét, đánh giá về năng lc phẩm chất của ngưi dự tuyn, cụ thể:

a) Phm chất đo đức, đặc bit đạo đc ngh nghip;

b) Năng lc hot đng chuyên môn;

c) Phương pháp m việc;

d) Khả năng nghiên cu;

đ) Khả ng làm việc theo nhóm;

e) Điểm mạnh yếu của ngưi d tuyển;

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h) Những nhn xét khác mc độ ng hộ, giới thiu thí sinh làm nghiên cu sinh

6. Đưc cơ quan quản nhân sự (nếu người đã có vic làm), hoặc trưng nơi sinh viên va tốt nghiệp gii thiu dự tuyển đào to trình độ tiến sĩ. Đi với ngưi tốt nghiệp loại giỏi hoặc thạc sĩ chưa việc làm cần đưc địa phương nơi trú xác nhn nhân thân tốt hin không vi phạm pháp lut.

7. Thí sinh trúng tuyển vào nghiên cứu sinh phải đóng kinh phí đào tạo và học phí theo qui định.

8. Cam kết thc hiện c nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào to đối với s đào tạo.

 

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu qui định). 

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm) (có dán ảnh, phải đóng dấu tròn).       

3. Lý lịch khoa học kèm theo minh chứng (có sao y, bao gồm: Bản liệt kê các bài báo khoa học cùng bản chụp các bài báo đó (gồm trang bìa tạp chí khoa học, mục lục và toàn văn bài báo), các đề tài nghiên cứu khoa học (quyết định giao đề tài, quyết định nghiệm thu đề tài) và bằng khen về thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có), (08 bộ)).

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của một bệnh viện đa khoa (có dán ảnh, phải đóng dấu tròn).            

5. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bảng điểm đại học toàn khóa và bảng điểm sau đại học;

Nếu thí sinh dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục Nước ngoài cấp phải nộp giấy công nhận văn bằng đại học, thạc sĩ do Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo qui định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).      

6. Các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ theo quy định. 

7. Bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động dài hạn đối với người trong biên chế Nhà nước.

8. Giấy xác nhận thâm niên công tác hợp lệ trong chuyên ngành đăng ký dự tuyển của cơ quan có thẩm quyền (có mẫu kèm theo). Đối với thí sinh tự do, ngoài giấy xác nhận thâm niên công tác trong chuyên ngành dự tuyển phải kèm theo giấy phép hoạt động (bản sao công chứng) của cơ sở Y tế nơi thí sinh làm việc.  

9. Bài luận về dự định nghiên cứu (Riêng đề cương nghiên cứu của thí sinh được nộp trước 23/8/2014), (08 bộ).

10. Hai thư giới thiệu của các nhà khoa học hoặc thủ trưởng đơn vị của thí sinh (trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới thiệu).

11. Quyết định cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự. Đối với người ngoài biên chế Nhà nước phải có giấy của địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. 

12. Bốn ảnh 3x4 (mới chụp trong vòng 6 tháng) và 02 phong bì đã dán tem không ghi tên.

Các loại giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự và đựng trong túi hồ sơ

(Hội đồng tuyển sinh chỉ nhận hồ sơ đủ các giấy tờ theo quy định ở trên)

 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ DỰ TUYỂN

- Phát hành hồ sơ: từ ngày ra thông báo.

- Nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/7/2014.

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 2, khu nhà tròn – Khoa Y - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Số 179 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 07103.508.917.  Fax: 0710.3.740.221. Email: sdh@ctump.edu.vn

Thông tin chi tiết truy cập tại website www.ctump.edu.vn. 

- Dự kiến xét tuyển và bảo vệ đề cương: Từ ngày 25/8-10/9/2014.

 Đề nghị các cơ quan thông báo nội dung tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho các cơ sở Y tế trực thuộc để các cán bộ Y tế có nguyện vọng dự tuyển làm các thủ tục cần thiết dự tuyển kịp thời./.

  

 Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
  • Vụ Đại học (để biết);
  • Vụ KH & ĐT (để biết);
  • Khoa Y, RHM, Dược, YTCC, KHCB;
  • P. TCKT;
  • Lưu: P. HCTH, P. ĐTSĐH.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

PHẠM VĂN LÌNH

 
ĐTSĐHCác ý kiến của bạn đọc