Tin tức
Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
[ Cập nhật vào ngày (09/07/2024) ]

Sáng ngày 09/7/2024, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tại các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong cả nước.


Tại điểm cầu trực tuyến Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Lại Văn Nông, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy và hơn 60 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường; Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Trường; Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

 

image001.jpg 

 

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

 

 image001.jpg


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh các nội dung: vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; những điểm mới, cốt lõi của Quy định 144-QĐ/TW; những điểm cần chú ý để triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định 144-QĐ/TW. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Theo chương trình, các đại biểu còn được nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.


Văn phòng Đảng uỷCác ý kiến của bạn đọc

Liên kết

 

 

 

 

 

tiện ích