Biểu mẫu
Biểu mẫu xây dựng định mức trang thiết bị năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (06/07/2020) ]

Để có cơ sở thẩm định tiêu chuẩn định mức, phòng QTTB đề nghị các đơn vị lập bổ sung báo cáo tiêu chuẩn định mức của đơn vị mình theo biểu đính kèm Trân trọng


Biểu mẫu xây dựng định mức trang thiết bị năm 2020Tập tin đính kèm

Khoa DượcCác ý kiến của bạn đọc