Các hoạt động HTQT
Hoạt động hợp tác quốc tế của LBM. DL-DLS
[ Cập nhật vào ngày (06/09/2020) ]


HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA LBM. DL-DLS

Screen Shot 2020-09-01 at 02.34.26.png
Screen Shot 2020-09-01 at 02.34.39.png
Screen Shot 2020-09-01 at 02.35.00.png
Screen Shot 2020-09-01 at 02.35.14.png
Screen Shot 2020-09-01 at 02.35.26.png
Screen Shot 2020-09-01 at 02.35.50.png

Screen Shot 2020-09-01 at 03.02.31.png
Screen Shot 2020-09-01 at 03.02.48.pngLBM. DL-DLSCác ý kiến của bạn đọc