Khen thưởng
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO HỌC PHẦN TIỀN LÂM SÀNG - HK1 19-20
[ Cập nhật vào ngày (08/03/2020) ]


Trong học kỳ 1 năm học 2019-2020, đơn vị Huấn luyện kỹ năng giảng dạy 2 học phần Tiền lâm sàng I, II cho 1.018 sinh viên Y k44 và 1.407 sinh viên Y khoa, YHCT, RHM, YHDP k43. Tỉ lệ sinh viên có kết quả học phần xuất sắc ở học phần Tiền lâm sàng I là 0,8%; học phần Tiền lâm sàng II là 7,1% đối với nhóm Y khoa và 3,2% đối với nhóm YHCT, RHM, YHDP.

Đơn vị HLKN hoan nghênh 36 cá nhân đạt thành tích cao nhất trong học tập kỹ năng y khoa (Ds đính kèm) và khuyến khích các em giữ vững tinh thần học - tự học cũng như thành tích học tập.
ĐV HLKNCác ý kiến của bạn đọc