Tập huấn ngoài trường
Danh sách các đợt đào tạo - tập huấn về hoạt động ĐBCL năm học 2019-2020
[ Updated (03/09/2019) ]


TT

KHÓA ĐÀO TẠO - TẬP HUẤN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

(Dự kiến)

DANH SÁCH/ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1

Đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN (Khóa 28)

Hà nội

21-27/9/2019

Danh sách

2

Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của BGDĐT

Hà nội

27-30/8/2019

Danh sách

3

Công tác BĐCL bên trong, tự đánh giá và viết báo cáo TĐG cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

TP. HCM

24-25/9/2019

Đăng ký

4

Công tác BĐCL bên trong, tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo

TP. HCM

9-11/10/2019

Đăng ký

5

Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong tại các cơ sở giáo dục

TP. HCM

14-15/11/2019

Đăng ký

6

Xây dựng và thực hiện CTĐT đáp ứng yêu cầu kiểm định của Bộ GD&ĐT

TP. HCM

21-22/11/2019

Đăng ký
Phòng Đảm bảo chất lượngComment list