Xét chức danh GS, PGS
Danh sách đề xuất tham gia Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở
[ Cập nhật vào ngày (21/05/2019) ]


Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

     Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

      Thực hiện Thông báo số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019,

      Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

      Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã làm việc và đề xuất các thành viên có tên sau đây tham gia Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019:

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nam (Nữ)

Học hàm, học vị

Ngành, chuyên ngành

Cơ quan công tác

Ghi chú

1

GS TS Phạm Văn Lình

14/8/1955

Nam

GS

Ngoại khoa

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Chủ tịch

2

PGS TS Nguyễn Trung Kiên

07/01/1971

Nam

PGS

Sinh lý

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Phó chủ tịch

3

PGS TS Nguyễn Văn Lâm

16/5/1966

Nam

PGS

Giải phẫu học

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Thành viên

4

PGS TS Đàm Văn Cương

25/4/1961

Nam

PGS

Ngoại khoa

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Thành viên

5

PGS TS Phạm Thị Tâm

19/10/1963

Nữ

PGS

Y tế công cộng

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Thành viên

6

PGS TS Trần Ngọc Dung

09/12/1961

Nữ

PGS

Sinh lý bệnh -  Miễn dịch

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Thành viên

7

PGs TS Trần Viết An

20/1/1976

Nam

PGS

Nội khoa

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Thành viên

8

PGS Ts Nguyễn Thị Ngọc Vân

26/12/1980

Nữ

PGS

Dược học

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Thư ký

9

PGS TS Trần Đỗ Hùng

31/5/1961

Nam

PGS

Vi sinh

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Thành viên

10

PGS TS Dương Xuân Chữ

19/8/1963

Nam

PGS

Dược học

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Thành viên

11

PGS TS Phạm Văn Năng

18/12/1962

Nam

PGS

Ngoại khoa

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Thành viên

Phòng NCKH-HTQTCác ý kiến của bạn đọc