Thông báo
Thông báo về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập
[ Cập nhật vào ngày (24/02/2014) ]


BỘ Y TẾ                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC                     Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

                 CẦN THƠ                                                

                   

     Số:        /ĐHYDCT.TCCB                                Cần Thơ, ngày 20  tháng 2 năm 2014

   V/v thực hiện kê khai tài sản thu nhập

 

                        Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Trường

 

Thực hiện Công văn số 515/BYT-TCCB ngày 12/2/2014 của Bộ Y tế, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai đến những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 1 của Thông tư 08/2013 ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo trình tự quy định tại Điều 5 của Thông tư, cụ thể như sau:

1. Đối tượng kê khai: (Danh sách đính kèm)

- Người giữ chức vụ tương đương Phó Trưởng Phòng trở lên, hệ số phụ cấp chức vụ 0,2 trở lên.

- Người không giữ chức vụ nhưng được bố trí thường xuyên làm các công tác ngân sách, kế toán, mua sắm, tài chính, đấu thầu, xây dựng, tuyển sinh, đào tạo, tổ chức cán bộ, thanh tra …

Kê khai theo mẫu (phụ lục II) được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP và ký vào từng trang kê khai.

2. Thời gian hoàn thành: Các cá nhân thuộc đối tượng kê khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo hướng dẫn kê khai và nộp cho Phòng Tổ chức Cán bộ Trường hạn chót ngày 26/02/2014.

3. Sau khi nhận được bản kê khai của cá nhân, Phòng Tổ chức Cán bộ kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai; trường hợp Bản kê khai chưa đúng quy định thì yêu cầu kê khai lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Phòng Tổ chức Cán bộ giữ bản chính và gửi 01 bản sao đến các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức để công khai theo quy định. Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi triển khai đến các đơn vị thực hiện công khai.

Đề nghị Trưởng các đơn vị và cán bộ viên chức trong dach sách phải kê khai nghiên cứu kỹ biểu mẫu và các hướng dẫn kèm theo để kê khai chính xác không để xảy ra sai sót, vướng mắc về sau khi có yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Nghị định, Thông tư và biểu mẫu liên quan có trên Website của Trường (Phòng Tổ chức Cán bộ)

Trân trọng.


 Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu HCTH, TCCB

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đàm Văn Cương

 




Ban biên tập



Các ý kiến của bạn đọc





liên kết