Sổ tay học Kỹ năng Y khoa
Sổ tay học Kỹ năng Y khoa học kỳ II (năm học 2019-2020)
[ Cập nhật vào ngày (09/03/2020) ]


Các nội quy, quy định khi học 2 học phần Tiền lâm sàng tại đơn vị Huấn luyện kỹ năng, áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2019-2020.Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc