Nghiên cứu khoa học
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (03/06/2020) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

46/QĐ-ĐHYDCT

11/02/2009

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý công tác khoa học công nghệ

 

2

107/QĐ-ĐHYDCT

08/2/2012

Quyết định ban hành quy định sửa đổi, bổ sung lần 2 quy định quản lý công tác khoa học công nghệ

 

3

1686/QĐ-ĐHYDCT

27/12/2013

Quyết định ban hành quy định quản lý tài sản trí tuệ

 

4

228/QĐ-ĐHYDCT

24/4/2014

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến cải tiến

 

5

349/QĐ.ĐHYDCT-NCKH&QHQT

27/5/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo

 

6

306/QĐ-ĐHYDCT

10/3/2015

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên

 

7

849/QĐ-ĐHYDCT

03/7/2015

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Tạp chí Y Dược học Cần Thơ số định kỳ

 

8

850/QĐ-ĐHYDCT

03/7/2015

Quyết định ban hành Quy định về xuất bản tạp chí Y Dược học Cần Thơ số định kỳ

 

9

1079/QĐ-ĐHYDCT

29/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

10

2339/QĐ-ĐHYDCT

12/11/2018

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 306/QĐ-ĐHYDCT  ngày 10/3/2015 của Hiệu trưởng Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên

 

11

2562/QĐ-ĐHYDCT

26/12/2018

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến cải tiến

 

12

2563/QĐ-ĐHYDCT

19/11/2018

Quyết định ban hành Quy định về tư vấn, hỗ trợ công bố bài báo quốc tế Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

13

2570/QĐ-ĐHYDCT

28/12/2018

Quyết định ban hành Quy định về mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ




Ban biên tập



Các ý kiến của bạn đọc