Tổ chức cán bộ
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC CÁN BỘ (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (25/06/2020) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

209/QĐ-ĐHYDCT

30/3/2009

Quyết định ban hành quy chế làm việc của trường

 

2

456/QĐ-ĐHYDCT

8/6/2011

Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của trợ lý giáo tài tại các khoa trực thuộc trường

 

3

852/ĐHYDCT.     TCCB

28/9/2011

Quy định về việc chấm công

 

4

32/QĐ-ĐHYDCT

10/01/2014

Quyết định ban hành Qui định tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ

 

5

188/QĐ-ĐHYDCT.TCCB

14/4/2014

Quyết định ban hành Qui định về kiêm giảng, thỉnh giảng

 

6

1279/QĐ-ĐHYDCT

29/12/2014

Quyết định ban hành Qui định xây dựng giờ giảng kế hoạch của giảng viên

 

7

774/QĐ-ĐHYDCT

10/6/2015

Quyết định ban hành Quy định tham dự hội nghị, hội thảo có sử dụng kinh phí của Trường

 

8

996/QĐ-ĐHYDCT

26/8/2015

Quyết định ban hành Quy định về chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

 

9

1616/QĐ-ĐHYDCT

17/12/2015

Quyết định ban hành Quy định thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động

 

10

456/QĐ-ĐHYDCT

01/6/2016

Quyết định ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHYDCT.TCCB ngày 10/01/2014"

 

11

843/QĐ-ĐHYDCT

28/8/2017

Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng nhân sự

 

12

863/QĐ-ĐHYDCT

28/8/2017

Quyết định ban hành Quy định về việc ký kết hợp đồng lao động tại Trường

 

13

1009/QĐ-ĐHYDCT

30/08/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ Trưởng phòng, Trung tâm, đơn vị; Trưởng và phó Trưởng khoa thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

14

1020/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

15

1021/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

16

1047/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

17

1400/QĐ-ĐHYDCT

21/10/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

18

1473/QĐ-ĐHYDCT

24/11/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ phòng, Trung tâm, Thư viện; Khoa và bộ môn thuộc Khoa, Đơn vị Huấn luyện kỹ năng trực thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

19

1474/QĐ-ĐHYDCT

24/11/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ Trưởng và phó Trưởng phòng, Giám đốc và phó Giám đốc Trung tâm, Thư viện, Trưởng và phó Trưởng Khoa, Trưởng và phó Trưởng Đơn vị Huấn luyện kỹ năng trực thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

20

567/QĐ-ĐHYDCT

16/3/2018

Quyết định ban hành Quy định công tác định biên nhân lực của các đơn vị thuộc trường giai đoạn 2018-2020

 

21

577/QĐ-ĐHYDCT

06/4/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trường

 

22

1809/QĐ-ĐHYDCT

28/8/2018

Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường

 

23

1890/QĐ-ĐHYDCT

13/9/2018

Quyết định ban hành Quy định về trình tự giải quyết nghỉ việc đối với công chức, viên chức và người lao động tại trường

 

24

1070/QĐ-ĐHYDCT 

30/6/2019

Quyết định ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

 

25

2510/QĐ-ĐHYDCT

12/12/2019   

Quyết định ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên Trường

 

26

1247/QĐ-ĐHYDCT

22/06/2020

Quyết định quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc