Tổ chức cán bộ
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC CÁN BỘ (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (09/04/2024) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

460/QĐ-ĐHYDCT

17/2/2024

Quyết định ban hành quy thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

2

4325/QĐ-ĐHYDCT

12/12/2023

Nghị quyết ban hành quy chế nâng bậc lương đối với viên chức, người lao động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

3

02/NQ-ĐHYDCT

03/11/2023

Nghị quyết ban hành quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

4

3393/QĐ-ĐHYDCT

12/10/2023

Quyết định ban hành Quy định về việc ký hợp đồng lao động tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

5

40/QĐ-ĐHYDCT

6/1/2023

Quyết định ban hành Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn và ký kết hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ đối với người lao động có chuyên môn, kỹ thuật cao tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

6

4065/QĐ-ĐHYDCT

30/12/2022

Quyết định ban hành “Quy định về thỉnh giảng trong nước và mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”

 

7

4006/QĐ-ĐHYDCT

28/12/2022

Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung chuẩn năng lực viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

8

3830/QĐ-ĐHYDCT

14/12/2022

Quyết định ban hành Quy định về hỗ trợ thu hút nhân lực trình độ cao tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

9

2309/QĐ-ĐHYDCT

18/8/2022

Quyết định ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

10

2252/QĐ-ĐHYDCT

12/8/2022

Quyết định ban hành Quy định về tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Đề án 89

 

11

3225/QĐ-ĐHYDCT

30/12/2021

Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

12

2082/QĐ-ĐHYDCT

09/9/2021

Quyết định ban hành Quy định chuẩn năng lực viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

13

1985/QĐ-ĐHYDCT

20/8/2021

Quyết định ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán Trưởng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

14

1956/QĐ-ĐHYDCT

16/8/2021

Quyết định ban hành Quy định đánh giá xếp loại chất lượng viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

15

1794/QĐ-ĐHYDCT

19/7/2021

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với cán bộ quản lý tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

16

1234/QĐ-ĐHYDCT

01/06/2021

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ và đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

17

1175/QĐ-ĐHYDCT

21/05/2021

Quyết định ban hành Quy định về việc khai báo y tế và xử lý trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

18

640/QĐ-ĐHYDCT

31/03/2021

Quyết định ban hành Quy định điều chuyển vị trí công tác đối với viên chức tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

19

460/QĐ-ĐHYDCT

26/02/2021

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

20

373/NQ-HĐT-ĐHYDCT

27/01/2021

Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

21

372/NQ-HĐT-ĐHYDCT

27/01/2021

Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

22

2576/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2020

Quyết định ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên Trường

 

23

2114/QĐ-ĐHYDCT

02/11/2020

Quyết định ban hành quy định về chế độ tập sự đối với viên chức thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

24

1766/QĐ-ĐHYDCT

30/09/2020

Quyết định ban hành quy định về thăng hạng và chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

25

1624/QĐ-ĐHYDCT

31/08/2020

Quyết định ban hành quy định về thời gian nghỉ ngơi của viên chức và người lao động tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

26

1247/QĐ-ĐHYDCT

22/06/2020

Quyết định quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

27

2510/QĐ-ĐHYDCT

12/12/2019

Quyết định ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên Trường

 

28

1070/QĐ-ĐHYDCT 

30/6/2019

Quyết định ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

 

29

2560/QĐ-ĐHYDCT 

31/12/2018

Quyết định về việc ban hành Quy định về năng lực làm việc của giảng viên Trường Đại học  Y Dược Cần Thơ

 

30

1890/QĐ-ĐHYDCT

13/9/2018

Quyết định ban hành Quy định về trình tự giải quyết nghỉ việc đối với công chức, viên chức và người lao động tại trường

 

31

1809/QĐ-ĐHYDCT

28/8/2018

Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường

 

32

1390/QĐ-ĐHYDCT

24/8/2018

Quyết định ban hành Quy định về cơ cấu nhân sự, tổ chức hoạt động và chức năng của văn phòng các khoa thuộc Trường Đại học  Y Dược Cần Thơ

 

33

577/QĐ-ĐHYDCT

06/4/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trường

 

34

567/QĐ-ĐHYDCT

16/3/2018

Quyết định ban hành Quy định công tác định biên nhân lực của các đơn vị thuộc trường giai đoạn 2018-2020

 

35

1474/QĐ-ĐHYDCT

24/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ Trưởng và phó Trưởng phòng, Giám đốc và phó Giám đốc Trung tâm, Thư viện, Trưởng và phó Trưởng Khoa, Trưởng và phó Trưởng Đơn vị Huấn luyện kỹ năng trực thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

36

1047/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

37

1021/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

38

1020/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

39

1009/QĐ-ĐHYDCT

30/08/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ Trưởng phòng, Trung tâm, đơn vị; Trưởng và phó Trưởng khoa thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

40

863/QĐ-ĐHYDCT

28/8/2017

Quyết định ban hành Quy định về việc ký kết hợp đồng lao động tại Trường

 

41

456/QĐ-ĐHYDCT

01/6/2016

Quyết định ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHYDCT.TCCB ngày 10/01/2014"

 

42

1616/QĐ-ĐHYDCT

17/12/2015

Quyết định ban hành Quy định thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động

 

43

996/QĐ-ĐHYDCT

26/8/2015

Quyết định ban hành Quy định về chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

 

44

774/QĐ-ĐHYDCT

10/6/2015

Quyết định ban hành Quy định tham dự hội nghị, hội thảo có sử dụng kinh phí của Trường

 

45

1279/QĐ-ĐHYDCT

29/12/2014

Quyết định ban hành Qui định xây dựng giờ giảng kế hoạch của giảng viên

 

46

32/QĐ-ĐHYDCT

10/01/2014

Quyết định ban hành Qui định tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ

 

47

852/ĐHYDCT.TCCB

28/9/2011

Quy định về việc chấm công

 

48

209/QĐ-ĐHYDCT

30/3/2009

Quyết định ban hành quy chế làm việc của trường
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc