Quốc hội, Chính phủ
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ BAN HÀNH(Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (19/10/2022) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

53/2022/NĐ-CP

15/8/2022

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng

 

2

244/2005/QĐ-TTg

06/10/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở công lập

 

3

 14/2005/QĐ-CP 

2/11/2005   

Quyết Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

 

4

911/GĐ-TTg

17/6/2010

Quyết định Phê duyệt đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các Trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020

 

5

1755/GĐ-TTg

22/09/2010 

Quyết định Phê duyệt đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"

 

6

58/2010/QH12

15/11/2010 

Luật viên chức

 

7

08/2012/QH13 

 18/06/2012 

Luật giáo dục đại học 

 

8

 27/2012/NĐ-CP

 06/04/2012

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 

 

9

 41/2012/NĐ-CP 

 08/05/2012 

Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 

 

10

711/QĐ-TTg 

 13/06/2012 

Quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020"

 

11

 141/2013/NĐ-CP

24/10/2013  

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục đại học

 

12

 141/2013/NĐ-CP

24/10/2013  

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

 

13

1982/QĐ-TTg

 24/10/2013 

Nghị Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam

 

14

01/2013/NĐ-CP

03/1/2013 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

 

15

 70/2014/QĐ-TTg

24/12/2014  

Quyết định ban hành điều lệ Trường đại học

 

16

 77/NQ-CP

24/10/2014

 Nghị Quyết về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017

 

17

 16/2015/NĐ-CP

14/2/2015

Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

 

18

99/2016/NĐ-CP

01/07/2016 

 Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

 

19

 825/TtrB-P5

 25/10/2018

 Tuyên truyền phổ biến luật tố cáo năm 2018

 

20

30/2020/NĐ-CP

05/03/2020

Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích