Phiểu khảo sát
Khảo sát hoạt động giảng dạy
[ Updated (27/11/2020) ]


1. Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (giảng dạy lý thuyết)

2. Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (giảng dạy thực hành labo, thực hành kỹ năng)

3. Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (giảng dạy lâm sàng)

4. Phiếu lấy lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động phục vụ giảng dạy thực hành của kỹ thuật viênPhòng Đảm bảo chất lượngComment list