Văn bản pháp luật
QĐ 861/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
[ Cập nhật vào ngày (06/08/2021) ]


Ngày 04/6/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (File đính kèm).
Quyết định dùng làm căn cứ xác nhận vùng kinh tế đặc biệt khó khăn xét giảm học phí cho sinh viên.


Tập tin đính kèm

Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc