Nghiên cứu khoa học
Thông báo về việc tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ đợt 1 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (03/09/2017) ]


TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          PHÒNG NCKH-QHQT                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /NCKH-QHQT                                              Cần Thơ ngày     tháng 05  năm 2014

 

THÔNG BÁO

(V/v tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

khoa học công nghệ cấp Bộ đợt 1 năm 2015)

 

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

            Theo tinh thần công văn số 2428/SKHCN-QLKH ngày 14/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đợt 1 năm 2015, Phòng NCKH-QHQT xin thông báo đến toàn thể các đơn vị và cá nhân trong toàn trường có quan tâm đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2015.

Xin tham khảo thêm các công văn sau:

1.   Công văn số 2428/SKHCN-QLKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm) để biết thông tin chi tiết về: điều kiện tham gia, hồ sơ và quy trình đăng ký tham gia tuyển chọn.

2.   Quyết định số 1613/QĐ-BGDĐT ngày 12/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tại website Trường để biết danh mục 124 đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn năm 2015.

            Đề nghị các trợ lý nghiên cứu khoa học của các khoa tổng hợp hồ sơ tham gia          gửi về Phòng NCKH-QHQT và gửi qua mail: duyenctump@gmail.com hay ntntrang1188@gmail.com.

            Hạn chót nhận hồ sơ ngày 03/06/2014.

           Trân trọng.           

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu NCKH-QHQT;

TRƯỞNG PHÒNG NCKH-QHQT

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Dung

 
Khoa YCác ý kiến của bạn đọc