Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo Đại học qua các năm
[ Cập nhật vào ngày (16/05/2019) ]


Số lượng sinh viên theo học các chương trình đào tạo bậc Đại học tại Khoa Dược hàng năm:

   - Năm học 2012 – 2013:

+ Chính quy hệ 5 năm: 862 sinh viên.

+ Chính quy hệ 4 năm: 1.039 sinh viên.

   - Năm học 2013 – 2014:

+ Chính quy hệ 5 năm: 976 sinh viên.

+ Chính quy hệ 4 năm: 1.099 sinh viên.

   - Năm học 2014 – 2015:

+ Chính quy hệ 5 năm: 1.016 sinh viên.

+ Chính quy hệ 4 năm: 1.092 sinh viên.

   - Năm học 2015 – 2016:

+ Chính quy hệ 5 năm: 975 sinh viên.

+ Chính quy hệ 4 năm: 910 sinh viên.

   - Năm học 2016 – 2017:

+ Chính quy hệ 5 năm: 859 sinh viên.

+ Chính quy hệ 4 năm: 616 sinh viên.

   - Năm học 2017 – 2018:

+ Chính quy hệ 5 năm: 738 sinh viên.

+ Chính quy hệ 4 năm: 441 sinh viên.

   - Năm học 2018 – 2019:

+ Chính quy hệ 5 năm: 602 sinh viên.

+ Chính quy hệ 4 năm: 276 sinh viên.
Ban biên tập Khoa DượcCác ý kiến của bạn đọc