Nghiên cứu khoa học
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện (tính đến tháng 6/2020)
[ Updated (26/06/2020) ]

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện tính đến năm học 2019-2020


Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ không thể thiếu của cán bộ giảng, năm học 2019-2020 là sự đột phá về số lượng để tài nghiên cứu khoa học trong cán bộ và sinh viên KhoaNguyễn Việt Phương Theo Ths Ngô Thị Dung Trợ lý NCKH-HTQTComment list