Thông báo
Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
[ Cập nhật vào ngày (03/11/2022) ]

Tập tin đính kèm

Văn phòng Đảng uỷCác ý kiến của bạn đọc