Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo năm học 2017-2018
[ Cập nhật vào ngày (04/09/2017) ]TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

QUY MÔ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngành đào tạo

Quy mô đào tạo

 

Học kỳ I

Học kỳ II

Y K41

1.066

 

Y K42

 

937

YHCT K42

93

93

RHM K42

71

71

YHDP K42

81

81

Tổng

1.311

1.182

2.493

 
Đơn vị HLKNCác ý kiến của bạn đọc