Chương trình đào tạo
Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành Y khoa
[ Cập nhật vào ngày (09/09/2019) ]


Chương trình Y khoa gồm 210 tín chỉ.
Đơn vị Huấn luyện kỹ năng phụ trách 2 học phần Tiền lâm sàng I (2 tín chỉ) và Tiền lâm sàng II (2 tín chỉ) trong chương trình đào tạo.Tập tin đính kèm

Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc