Chương trình đào tạo
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền
[ Cập nhật vào ngày (09/09/2019) ]


Chương trình Y học cổ truyền gồm 210 tín chỉ.
Đơn vị Huấn luyện kỹ năng phụ trách 2 học phần Tiền lâm sàng I (2 tín chỉ) và Tiền lâm sàng II (2 tín chỉ) trong chương trình đào tạo, là các học phần thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành.Tập tin đính kèm

Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc