Thông báo
Thông báo lịch thi kết thúc học phần TLS2 dành cho YEFGH YHCT K47
[ Cập nhật vào ngày (10/04/2023) ]


Lịch thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng 2
Đối tượng: Y khoa lớp E,F,G,H YHCT khóa 47
Số lượng: 467 sinh viên
Thời gian:
- OSCE: 18/4/2023 - 06/5/2023
- MCQ: theo lịch thi của phòng Khảo thí
Tập tin đính kèm

TT GDYH&HLKNYKCác ý kiến của bạn đọc