Tin tức sự kiện
Hội thảo “Tập huấn về việc xây dựng mục tiêu học tập của bài giảng và xây dựng chuẩn đầu ra học phần cho giảng viên, trợ giảng”
[ Cập nhật vào ngày (08/04/2024) ]

Ngày 28/03/2024, Trung tâm giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa tổ chức buổi hội thảo “Tập huấn về việc xây dựng mục tiêu học tập của bài giảng và xây dựng chuẩn đầu ra học phần cho giảng viên, trợ giảng”.


HỘI THẢO “TẬP HUẤN VỀ VIỆC XÂY DỰNG MỤC TIÊU HỌC TẬP CỦA BÀI GIẢNG VÀ XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN CHO GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG”

Ngày 28/03/2024, Trung tâm giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa tổ chức buổi hội thảo “Tập huấn về việc xây dựng mục tiêu học tập của bài giảng và xây dựng chuẩn đầu ra học phần cho giảng viên, trợ giảng”.

Tập huấn xây dựng mục tiêu học tập và xây dựng chuẩn đầu ra học phần theo hướng tiếp cận dạy-học dựa năng lực góp phần giúp người học phát triển năng lực nghề nghiệp. Khoá tập huấn bao gồm: xây dựng chuẩn đầu ra học phần và đánh giá mức tương thích với chuẩn ra CTĐT, xây dựng mục tiêu học tập của bài giảng.

e2feff394645e91bb054.jpg

a0ac856b3c179349ca06.jpg

0c46b2810bfda4a3fdec.jpg
Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa.Các ý kiến của bạn đọc