ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Các lớp đào tạo liên tục của LBM. DL-DLS
[ Cập nhật vào ngày (06/09/2020) ]


CÁC LỚP ĐÀO TẠO DƯỢC LÂM SÀNG THEO NHU CẦU XÃ HỘI
Screen Shot 2020-09-01 at 15.32.07.png
Screen Shot 2020-09-01 at 15.19.26.png
Screen Shot 2020-09-01 at 15.19.41.png
Screen Shot 2020-09-01 at 15.19.56.png
Screen Shot 2020-09-01 at 15.20.09.png
Screen Shot 2020-09-06 at 20.20.06.png
Screen Shot 2020-09-06 at 20.20.36.pngLBM. DL-DLSCác ý kiến của bạn đọc