Quy định - Quy chế
CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
[ Updated (07/05/2024) ]


TT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Tên loại, trích yếu nội dung

Tình trạng

I

 

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRUNG HẠN

 

1

2415/QĐ-ĐHYDCT

9/12/2021

Quyết định ban hành Chiến lược đảm bảo chất lượng giai đoạn 2021-2025

 

2

1321/QĐ-ĐHYDCT

30/6/2020

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2020-2025 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

3

279/QĐ-ĐHYDCT

22/3/2018

Quyết định ban hành Chính Sách Chất Lượng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ

 

4

253/QĐ-ĐHYDCT

26/4/2016

Quyết định ban hành Chiến lược đảm bảo chất lượng giai đoạn 2016-2020

 

5

1563/QĐ-ĐHYDCT

27/12/2011

Quyết định ban hành Chiến lược đảm bảo chất lượng 2011-2015

 

II

 

 

KẾ HOẠCH NGẮN HẠN

 

1

426/KH-ĐHYDCT

7/3/2023

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2023

 

2

675/QĐ-ĐHYDCT

17/2/2023

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2023

 

3

283/KH-ĐHYDCT

16/2/2022

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2022

 

4

261/QĐ-ĐHYDCT

14/1/2022

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022

 

5

1671/KH-ĐHYDCT

10/11/2020

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2020-2021

 

6

2197/QĐ-ĐHYDCT

5/11/2020

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021

 

7

2365/QĐ-ĐHYDCT

18/11/2019

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020

 

8

1355/KH-ĐHYDCT

30/9/2019

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020

 

9

1628/KH-ĐHYDCT

14/12/2018

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giai đoạn 2018- 2019

 

10

2455/QĐ-ĐHYDCT

5/12/2018

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019

 

III

 

 

CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

1

07/NQ-ĐHYDCT-HĐT

22/01/2024

Quyết Nghị quyết về việc phê duyệt chính sách chất lượng của Trường ĐHYDCT

 

2

1149/QĐ-ĐHYDCT

27/3/2023

Quyết định ban hành Quy định đối sánh và sử dụng thông tin so chuẩn của Trường ĐHYDCT

 

3

26/QĐ-ĐHYDCT

5/1/2023

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến của các bên liên quan về  hoạt động của trường năm 2023

 

4

1230/QĐ-ĐHYDCT

1/6/2021

Quyết định ban hành Quy định đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ

 

5

1231/QĐ-ĐHYDCT

1/6/2021

Quyết định ban hành Quy định về đối sánh chất lượng giáo dục của Trường đại học Y Dược Cần Thơ

Hết hiệu lực

6

2552/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến của các bên liên quan về  hoạt động của trường năm 2018

Hết hiệu lực

7

509/QĐ-ĐHYDCT

8/6/2017

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động phục vụ giảng dạy của kỹ thuật viên

Hết hiệu lực

 

49/ĐHYDCT

12/1/2010

Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động phục vụ giảng dạy của kỹ thuật viên

Hết hiệu lực

IV

 

 

CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH VỀ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

1

27/QĐ-ĐHYDCT

5/1/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường đại học Y Dược Cần Thơ

 

2

30/QĐ-ĐHYDCT

5/1/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo của Trường đại học Y Dược Cần Thơ

 

3

53/QĐ-ĐHYDCT

15/1/2020

Quyết định ban hành hướng dẫn thay thế đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (1668)

 

4

55/QĐ-ĐHYDCT

15/1/2020

Quyết định ban hành hướng dẫn thay thế đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (1669)

 

5

2551/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Hết hiệu lực

6

2550/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

Hết hiệu lực

7

1063/QĐ-ĐHYDCT

16/5/2018

Quyết định ban hành hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (768)

Hết hiệu lực

8

1065/QĐ-ĐHYDCT

16/5/2018

Quyết định ban hành hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (769)

Hết hiệu lực

9

1738/QĐ-ĐHYDCT

26/12/2016

Quyết định ban hành Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2016

Hết hiệu lực

10

357/QĐ-ĐHYDCT

7/5/2012

Quyết định ban hành Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Hết hiệu lực

11

356/QĐ-ĐHYDCT

7/5/2012

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Hết hiệu lực

12

355/QĐ-ĐHYDCT

7/5/2012

Quyết định ban hành Hướng dẫn quy trình tự đánh giá chất lượng giáo dục đơn vị đào tạo Khoa/ bộ môn - Phòng ban - Trung tâm - Đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Hết hiệu lực
Phòng Đảm bảo chất lượngComment list