Chương trình đào tạo cao học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT
[ Cập nhật vào ngày (18/12/2017) ]


BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT

 MÃ SỐ:  60.72.04.10

(Đính kèm Quyết định số:  756  /QĐ-ĐHYDCT ngày  12 tháng 4 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

 

TT

Tên học phần

Tổng số tín chỉ

Phân bố tín chỉ

LT

TH

A. Học phần chung

6

6

0

1

Triết học

3

3

0

2

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

3

0

B. Học phần cơ sở

6

 

 

Học phần cơ sở bắt buộc

4

3

1

1

Phân tích dụng cụ

2

2

0

2

Thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP) và tiêu chuẩn ISO -IEC 17025

2

2

0

Học phần cơ sở tự chọn

2

 

 

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe

2

1

1

2

Sinh dược học

2

2

0

C. Học phần chuyên ngành

38

25

13

Học phần chuyên ngành bắt buộc

26

16

10

1

Hiệu chuẩn thiết bị phân tích trong phòng kiểm nghiệm

5

3

2

2

Độ ổn định của thuốc

5

3

2

3

Kiểm nghiệm tạp chất liên quan trong thuốc

5

3

2

4

Kiểm nghiệm độc chất

6

4

2

5

Kiểm nghiệm đông dược, thực phẩm chức năng và các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên

5

3

2

Học phần chuyên ngành tự chọn

12

9

3

1

Kiểm nghiệm thực phẩm và mỹ phẩm 

4

3

1

2

Kiểm nghiệm thuốc bằng PP sinh học

4

3

1

3

Đánh giá tương đương sinh học của thuốc

4

3

1

4

Phương pháp thiết lập các chất đối chiếu sử dụng trong kiểm nghiệm thuốc.

4

3

1

5

Phân tích dữ liệu thực nghiệm trong KN thuốc

4

3

1

6

Xác định độc tính trên mô hình thực nghiệm invitro           và invivo

4

3

1

D. Luận văn tốt nghiệp

10

 

 

Tổng cộng

60

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

GS. TS. PHẠM VĂN LÌNH

 
Nguyễn Chí Minh TrungCác ý kiến của bạn đọc