Chương trình đào tạo cao học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA
[ Cập nhật vào ngày (18/12/2017) ]


BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA – MÃ SỐ:  60.72.01.35

(Đính kèm Quyết định số:   758    /QĐ-ĐHYDCT ngày  12  tháng  4  năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

 

 

TT

Tên học phần

Tổng số tín chỉ

Phân bố tín chỉ

LT

TH

A. Học phần chung

6

6

0

1

Triết học

3

3

0

2

Ngoại ngữ

3

3

0

B. Học phần cơ sở

6

4

2

Học phần cơ sở bắt buộc

4

3

1

1

Sinh lý

2

2

0

2

Miễn dịch học

2

1

1

Học phần cơ sở tự chọn

2

 

 

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

2

0

2

Chẩn đoán hình ảnh nhi khoa

2

1

1

C. Học phần chuyên ngành

40

14

26

Học phần chuyên ngành bắt buộc

28

10

18

1

Cấp cứu Nhi

5

2

3

2

Tim mạch

5

2

3

3

Hô hấp

6

2

4

4

Tiêu hóa-Chuyển hóa

6

2

4

5

Thận-Huyết học-Nội tiết

6

2

4

Học phần chuyên ngành tự chọn

12

4

8

1

Nhi khoa xã hội+Thần kinh 

6

2

4

2

Sơ sinh-Dinh dưỡng

6

2

4

3

Nhi lây

6

2

4

4

Lao và bệnh phổi ở trẻ em

6

2

4

D. Luận văn tốt nghiệp

10

 

 10

Tổng cộng

62

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

GS. TS. PHẠM VĂN LÌNH

 
Nguyễn Chí Minh TrungCác ý kiến của bạn đọc