Bộ Giáo dục và đào tạo
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
[ Cập nhật vào ngày (20/09/2017) ]


Xem tập tin đính kèm.Tập tin đính kèm

Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc