Bộ Giáo dục và đào tạo
Luật số 43/2019/QH14 của Quốc hội: Luật Giáo dục
[ Cập nhật vào ngày (31/12/2020) ]


Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2019, công bố ngày 4/7/2019. Luật Giáo dục 2019 (gồm 9 chương, 115 điều) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.Tập tin đính kèm

Phòng Đào tạo Sau đại họcCác ý kiến của bạn đọc